Pitanje

Neke da’ije su počele da se bave pominjanjem tevhida hakimijeta (vlasti) kao dodatka trima poznatim vrstama tevhida, pa da li ova četvta vrsta ulazi  u ove tri vrste ili ne ulazi, pa da je učinimo četvrtom vrstom, kako bi bilo obavezno da se time bavimo?

I govori se da se šejh Muhammed ibn Abdulvehhab bavio tevhidom uluhijeta u svome vremenu, a imam Ahmed u svome tevhidom imena i svojstava, kada je vidio da su ljudi manjkavi u tevhidu sa ove strane, dok su danas ljudi manjkavi u pitanju tevhida hakimijjeta, pa je zato obavezno da se njime bavimo, pa koliko su ispravne ove riječi?

Odgovor

Tri je vrste tevhida: tevhid rububijjeta, tevhid uluhijjeta, i tevhid imena i svojstava, a nema četvrte vrste. Sud onime što je Allah objavio pripada tevhidu uluhijjeta, jer je on od vrste ibadeta Uzvišenom Allahu, a sve vrste ibadeta ulaze u tevhid uluhijjeta, dok je činjenje hakimijeta odvojenom vrstom tevhida nova stvar po kojoj niko od imama nije rekao, koliko znamo, međutim ima ih koji su uopštili, pa su učinili tevhid dvjema vrstama: tevhid poznavanja i priznavanja (tevhidul-ma’rifeti vel-isbat), što obuhvata tevhid rububijjeta i tevhid imena i svojstava sa jedne strane, i tevhid traženja i namjere (tevhidut-talebi vel-kasd) sa druge strane, što je tevhid uluhijjeta, a ima ih koji su detaljisali, pa su učinili tevhid trima vrstama, kako je prethodilo, a Allah najbolje zna.

Obaveza se baviti kompletnim tevhidom uluhijjeta, i to počinje zabranjivanjem širka, jer je to najveći grijeh, koji poništava sva djela i njegov počinilac vječno ostaje u Vatri. Svi vjerovjesnici počinju sa naredbom obožavanja jedino Allaha i zabranom širka, a Allah nam je naredio da slijedimo njihov put i da idemo njihovim putem u da’vi i drugim stvarima vjere, tako da je briga o sve tri vrste tevhida obaveza u svakom vremenu, jer širk i ta’til3 imena i svojstava su još uvijek prisutni, čak i česti, i njihova opasnost se u posljednjim godinama povećala, a njihova stvar je skrivena mnogim muslimanima, dok je pozivača u njih mnogo, i aktivni su,  i nije dešavanje širka ograničeno na vrijeme Muhammeda ibn Abdilvehhaba, a ta’til imena i svojstava na vrijeme Ahmeda ibn Hanbela rahimehumallah, kao što je došlo u pitanju, nego se njihova opasnost povećala a njihovo dešavanje je često u društvima muslimana danas, pa su u prijekoj potrebi za onim ko će zabranjivati upadanje u njih i pojasniti njihovu opasnost, uz znanje da ustrajnost na pokornosti Allahovim naredbama i ostavljanje zabranjenih stvari i suđenje Njegovim Šerijatom, sve ovo ulazi u ostvarenje tevhida i bezbjednost od širka.

Ve billahit-tevfik,

I neka je salavat i selam na našeg Vjerovjesnika Muhammeda, njegovu porodicu, njegove ashabe,

Stalna komisija za fetve, znanstvena istraživanja:

Bekr Ebu Zejd,  član

Salih Fevzan, član

Abdullah ibn Gudejjan, član

Abdulaziz Alu Šejh, zamjenik predsjednika

Abdulaziz ibn Baz, predsjednik