Ovo je . dio od 4 u serijalu Saudijsko proljeće?

FETVE O MIJEŠANJU MUŠKARACA I ŽENA

Upitana je Stalna komisija za fetve o miješanju muškaraca i žena koje se događa u obrazovnim ustanovama s'tim da je žena propisno islamski odjevena, i o dozvoli da žena radi u toj instituciji, pa su odgovorili:

“Ako je situacija kako je spomenuto od miješanja muškaraca i žena u toj školi, onda nije dozvoljeno raditi u njoj jer je u tome podrška tom miješanju, čija je zabrana u šerijatu općepoznata, bilo da se radi o miješanju ili osamljivanju, zbog štetnih posljedica (mefasid) koje se time prouzrokuju. A onaj ko se Allaha boji On mu izlaz dadne…” 1

Rekao je šejh Muhammed Ibn Ibrahim, rahimehullah: “Miješanje ljudi sa ženama ne izlazi iz tri situacije: miješanje žena sa njihovim mahremima, ovo je bez sumnje dozvoljeno, miješanje žena sa ljudima strancima sa namjerom razvrata, ovo je bez sumnje zabranjeno i haram, i miješanje žena sa muškarcima strancima u: školama, radnjama, kancelarijama, bolnicama, proslavama i tome slično. Možda neko na prvi pogled pomisli da ovo ne vodi fitni-iskušenjima jednih spram drugih. Kako bismo pojasnili suštinu ovog pitanja odgovorićemo na dva načina: općenito i detaljno: Što se tiče općenitog odgovora on je zasnovan na činjenici da je Allah 'azze we dželle stvorio čovjeka i podario mu težnju prema ženama, a i ženama je dao prirodnu težnju prema muškarcima. Pa ako dođe do miješanja, iz toga proizilaze stvari koje vode lošim/zabranjenim ciljevima; duša je sklona zlu, a strast čovjeka čini gluhim i slijepim, dok šejtan nagovara na razvrat i nepokornost. Što se tiče detaljnog pojašnjenja treba znati da je Šerijat izgrađen na ciljevima i sredstvima (načinima i metodama dolaska do tih ciljeva)…” 2 Pa je šejh spomenuo šest Kur'anskih i deset hadiskih dokaza za zabranu miješanja muškaraca i žena.

Upitan je šejh Usejmin, rahimehullah: “Da li je dozvoljeno djevojci da radi na mjestu gdje se miješa sa muškarcima, imajući u vidu da pored nje ima još djevojaka koje tu rade?”

Pa je odgovorio: “Onako kako ja vidim, nije dozvoljeno miješanje između žena i muškaraca na poslu, bilo državnom ili privatnom, niti u državnim, niti privatnim školama. U miješanju su velike štete, a da nema druge osim gubljenja stida kod žena i gubljenje poštovanja/pristojnosti kod muškaraca, bilo bi dovoljno. Jer, kada se miješaju muškarci sa ženama nestaje poštovanja žena prema muškarcima, i nestaje stida kod žena od muškaraca. Samo miješanje muškaraca i žena (koji nisu bliži rod) je suprotno zahtjevima Šerijata i suprotno praksi prvih/odabranih generacija i dobrih prethodnika. Zar ne znaš da je Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem odredio ženama posebno mjesto kada izađu da obave Bajram namaz i da se one nisu miješale sa muškarcima? Kao što je to došlo u vjerodostojnom hadisu da je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, nakon što je održao hutbu muškarcima otišao do žena i održao im vaz/hutbu i podsjetio ih (na obaveze). Ovo ukazuje da one nisu čule hutbu Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, (koju je održao ljudima) ili su čule ali nisu najbolje shvatile poruke Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem. 3 I zar ne znaš da je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: “Najbolji safovi žena su posljednji a najgori su prvi. A najbolji safovi za muškarce su prvi a najgori su zadnji.” 4 To zato jer su prvi safovi žena najbliži muškarcima pa su zato to najgori safovi. A zadnji safovi žena su najudaljeniji od muškaraca pa su zato to najbolji safovi. Ako je to u zajedničkim ibadetima šta je onda sa stvarima mimo ibadeta! Jer opće je poznato da je čovjek daleko od nagona strasti kada je u ibadetu, a šta tek reći za miješanje mimo ibadeta?! Šejtan kola ljudskim tijelom kao što kola krv. 5 Nije daleko da će se miješanjem muškaraca i žena dogoditi velika smutnja, te pozivam svoju braću da se toga klone, i da znaju da je to od najštetnijih stvari po ljude, kao što kaže Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem: ‘Nisam nakon sebe ostavio štetnijeg iskušenja po ljude od žena.'” 6 Završen citat šejha Usejmina.

Ibnul Kajjim rahimehullah kaže: “Otuda je na vladaru islamske zemlje obaveza da zabrani miješanje muškaraca sa ženama po pijacama, trgovima, skupovima i slično. Imam – vladar države, snosi odgovornost u tom pogledu jer miješanje muškaraca i žena (ihtilat) predstavlja veliku smutnju. Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem je rekao: “Nisam iza sebe ostavio veće smutnje (fitne) po muškarce od žena.” U drugoj predaji rekao je ženama: “Sklonite se na ivicu puta.” Vladar pravovjernih Omer ibn Hattab, radijellahu 'anhu, je za svoje vladavine zabranio ženama da idu putem kojjim hode ljudi kako se ne bi sa njima mješale na istom. Na islamskim vladarima je obaveza da se u tome ugledaju na njega.” Završetak Ibnul Kajjimovog citata. 7

Također kaže: “Nema sumnje da je dozvoljavanje ženama da se miješaju sa muškarcima osnova svakog iskušenja i zla. I to je od najvećih uzroka spuštanja opće kazne, kao što je uzrok kvarenja općih i ličnih dobara. Miješanje muškaraca i žena je uzrok za proširenost nemorala i bluda….” 8