Miješanje muškaraca i žena 2. dio

DOKAZI IZ SUNNETA

Puno je dokaza iz sunneta Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem koji ukazuju na zabranjenost miješanja muškaraca i žena koji jedni drugima nisu mahremi; od tih hadisa su i sljedeći:

Od Hamze Ibn Ebi Usejda El-Ensarija a on od svoga oca prenosi da je čuo Allahova Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem kako se izlazeći iz mesdžida obraća ženama koje su se pomiješale sa muškarcima: “Udaljite se! Nemojte se kretati sredinom puta već se držite njegovih krajeva.” Pa su žene hodale skoro prilijepljene uz zidove tako da se njihova odjeća kačila za njih. 1

Od Ummi Seleme se prenosi da joj je Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem rekao nakon što se je požalila da je bolesna (ne može da tavafi sama): “Tavafi iza ljudi jašući.” 2

Rekao je Nevevi, rahimehullah: “Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, joj je naredio da tavafi iza ljudi zbog dva razloga; Prvi je zbog toga što je praksa (propis) žena da se u tavafu odvajaju od muškaraca.” 3

U vrijeme Omera ibn Hattaba radijellahu 'anhu je došlo do miješanja muškaraca i žena u tavafu pa je to zabranio. Pa je i pored toga ugledao čovjeka koji tavafi zajedno sa ženama pa je prišao i udario ga svojim štapom.” 4

Ummu Seleme radijellahu 'anha pripovijeda da bi Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem nakon što preda selam ostajao na tom mjestu malo vremena koliko bi trebalo ženama da nakon selama izađu iz mesdžida. Kaže (Ez-Zuhri rahimehullah): “Smatram, a Allah najbolje zna, da je to Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, radio kako bi žene otišle svojim kućama prije nego ih sustigne neko od ljudi.” 5

Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem bi preselamio, a žene bi odlazile i ulazile u svoje kuće prije nego bi on alejhis-selam, ustajao sa svog mjesta. 6 A u drugoj predaji stoji: Žene bi nako što preselame na farz namazu ustajale (i odlazile) a Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, i oni koji su klanjali sa njim od ljudi bi ostajali na svome mjestu; pa kada bi on alejhis-selam ustao ustali bi i ostali ljudi. 7

Govoreći o ovom propisu i dužnostima ljudi od hisbe (oni koji su zaduženi da odvraćaju od lošeg) šejhul Islam Ibn Tejmijje, rahimehullah, kaže: “Njihove dužnosti su da uklanjaju loša djela na pijacama i drugim mjestima poput: zabranjenog miješanja (muškaraca i žena) i neislamskog odijevanja.” 8

Rekao je Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem: “Iza mene ne ostavljam iskušenje koje je štetnije za ljude od žena.” 9

Rekao je Ibn Abdul-Berr rahimehullah: “Za onoga ko razmisli i bolje pogleda ovaj hadis u njemu je dokaz da je obaveza imamu-vođi da odvoji muškarce i žene. U ovo također ulazi zabrana ženama za koje se ili od kojih se bojimo fitne da izlaze i šetaju po pijacama i mjestima okupljanja (ljudi) i da gledaju u njih.” 10

I drugi mnogobrojni hadisi koji ukazuju na zabranjenost miješanja muškaraca i žena koji jedni drugima nisu mahremi.

Navigacija serijalom<< Miješanje muškaraca i žena 1. dioMiješanje muškaraca i žena 3. dio >>

  1. Ebu Davud u svome Sunenu, hadis br: 5272, a šejh Albani ga je ocijenio dobrim.

  2. Buhari 464, i Muslim 1276

  3. Šerhu En-Nevevi Ala Sahihi Muslim str: 169. Za više detalja o tome pogledaj Šerhu Sahihil-Buhari od Ibn Bettala 2/112, kao i djelo Šerhu Ez-Zerkani Alel-Muvetta’ 2/466.

  4. Ovo bilježi El-Fakihi u djeli Ahbaru Mekke pod brojem 484

  5. Buhari 1/173, hadis br: 870

  6. Buhari, hadis br: 850

  7. Buhari, hadis br: 866

  8. El-Hisbe, str.103

  9. Buhari i Muslim

  10. Et-Temhid 9/122