Rekao je Ibnu-l-Kajjim rahimehullah:

**Kapije vatre i izvori grijeha.**

Ljudi će ući u vatru sa triju vrata:
1. Vrata šubhi/nedoumica koje ostavljaju u naslijeđe sumnju u Allahovu vjeru;
2. Vrata strasti koje čine nasljednim davanje prednosti pohotama nad pokornosti Njemu i traženju Njegovog zadovoljstva;
3. Vrata srdžbe koja daje u naslijeđe neprijateljstvo i nasilje nad stvorenjima.

Osnove svih grijeha su tri:
1. Oholost – to je ono što je navelo Iblisa na ono na što ga je navelo1;
2. Požuda – to je ono što je izvelo Adema 'alejhisselam iz dženneta;
3. Zavist – to je ono što je osmjelilo jednog od sinova Adema (da digne ruku) na svog brata.

Ko bude sačuvan od ova tri zla – zaista je sačuvan svakog zla; jer nevjerstvo je od oholosti, grijesi su od požude, a nasilje i nepravda su iz zavisti. 2