Fikh

Kako se riješiti haram imetka?

Pitanje:

Da li je dozvoljeno da se čovjek otarasi haram imetka tako što će ga dati svojoj porodici 1?

Odgovor:

Neka je hvala Allahu, salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu porodicu i sve njegove ashabe.

Nije dozvoljeno zaraditi imetak na neki od nepropisanih šerijatom načina, poput kamate, varanja i slično, pa makar to bilo sa namjerom da se takvog imetka otarasi. Onaj ko je time bio iskušan pa se pokajao Allahu, ali je u njegovom vlasništvu ostalo nešto od haram imetka, – obaveza mu je da se otarasi takvog imetka tako što će ga uručiti siromasima i nevoljnicima/miskinima, ili za stvari od opšte koristi muslimanima.

Nije mu dozvoljeno da od toga uzme za sebe ili svoju porodicu ako oni nisu siromasima. Ako porodica, pak, jeste siromasima, ili je dotični lično siromahom i u potrebi, – onda ima pravo da uzme od toga shodno svojoj potrebi i da dadne onome ko je u njegovoj porodici siromahom i u potrebi, jer oni su tada preči.

Rekao je imam En-Nevevi rahimehullah : „Kada ga uruči siromahu, tj.haram imetak, isti imetak neće biti haram tom siromahu, već mu je halalom i lijepim imetkom, i ima pravo (siromah) da ga potroši na sebe, kao i na svoju porodicu ako su oni siromasima. Ovo je zato što je – kada je njegova porodica siromasima –  opis i stanje siromaštva prisutno kod njih, čak su oni najpreči na koga treba udijeliti takav imetak, a i dotični lično ima pravo da uzme od toga shodno svojoj potrebi jer je i on takođe siromahom.“ 2

Prijevod sa:

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=325597