Fikh

Ima li imam džamije pravo zabranjivati boravak u džamiji nakon namaza?

Pitanje:

Nekoliko studenata od stanovnika naselja, džamijskih komšija, ostaje u džamiji nakon što klanjači završe namaz i (namaske) sunnete 1. Da li je dozvoljeno da oni ostaju, i da li je dozvoljeno da oforme naučno predavanje, a radi se o tri osobe, i osvjetle (prostor) sa po nekoliko gorećih sijalica?

Ovo pitam uz znanje da se džamija suočava sa problemom materijalne prirode koji se tiče plaćanja računa za struju. Skrenuo sam im pažnju da je to od rasipanja (materijalnih dobara), da je pristojnije da odu svojim kućama koje su blizu radi studiranja i ponavljanja zadatog gradiva na fakultetu, i da je to preče nego da to čine u džamiji/mesdžidu 2. Odgovor ovih studenata i njihovog šejha, doktora nauka, jeste da je džamija zarad namaza, studiranja i  učenja šerijatskog znanja. Moja je opaska vezana za struju. Pa da li je dozvoljeno, ili pak nije, to što sam ovim studentima skrenuo pažnju na prethodno. Bojim se da ne podilazim pod one koje obuhvata ajet (u prijevodu): „Ko je nepravedniji od onoga ko zabranjuje Allahove džamije da se u njima Njegovo ime spominje…“ (2:114). Izvinjavam se što sam oduljio. Allah vas nagradio svakim dobrom.

Odgovor:

Neka je hvala Allahu, salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu porodicu i sve ashabe.

Nije ti trebalo da sprječavaš te studente od boravka u džamiji/mesdžidu. Zatim, ako su stanovnici vašeg naselja odgovorni za plaćanje računa za struju, onda njih (studente) napomeni na to, učini to s blagošću i odmjereno. Dakle, da pristupe davanju nekog dijela svog imetka zarad njihovog korištenja struje u džamiji, da to bude njihovo učestvovanje u plaćanju tih troškova. I napomeni ih da oni imaju nagradu za to. Ako, pak, država preuzima obavezu troškova struje – a što je najvjerovatnije – onda tvoje zabranjivanje njima da sjede u džamiji i nj. uče nema nikakvog opravdanja i smisla. Korištenje nekoliko sijalica u spomenutu svrhu je nebitna stvar, i ne smatra se to rasipanjem. I zatim, nakon svega iznešenog, mi te savjetujemo da se ne vraćaš tom svom postupku.

A Allah najbolje zna.

Prijevod sa:

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=325696