Prenosi se od Ebu Hurejre radijellahu 'anhu, da je neki čovjek rekao Allahovom Poslaniku sallallahu 'alejhi ve sellem: “Posavjetuj me”. Na to mu Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem, reče: “Nemoj se srditi.” Čovjek ponovi pitanje više puta, a Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem, mu opet reče: “Nemoj se srditi.” 1

 

Ibn Redžeb rahimehullah u komentaru hadisa kaže: “Ovaj čovjek je tražio od Vjerovjesnika sallallahu 'alejhi ve sellemda mu oporuči kratak vasijet koji ubuhvata osobine hajra kako bi to od njega zapamtio iz bojaznosti da zbog mnogobrojnosti hajra ne zaboravi nešto od toga. Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem, mu je oporučio da se ne srdi, na što je ovaj čovjek ponovio isto pitanje nekoliko puta, a Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem, mu je ponovio isti odgovor nekoliko puta. Ovo ukazuje na to da srdžba prestavlja zlo i da je čuvanje od iste prestavlja svaki hajr.

U srdžbi čovjek će izgovoriti ono zbog čega će se kasnije kajati – psovke, uvrede, ružne riječi- Tako nastaje velika šteta, a ako se čovjek suzdrži, srdžba se jednostavno ugasi i nestane.”

 

Ko je hrabar?

 

Od Ebu Hurejre radijellahu 'anhu, se prenosi da je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: Nije žestok onaj ko brzo reaguje (zbog srdžbe), već je žestok onaj ko sebe kontroliše prilikom srdžbe.” 2

-Ibn Kajim rahimehullah komentariše: “To znači da onaj ko sebe kontroliše prije zaslužuje da se naziva žestokim od onoga koji se ne kontroliše te zapadne u konflikt s ljudima.”
-Šejhu-l-islam Ibn Tejjmije, rahimehullah je rekao: “Zbog toga se jak i žestok onaj koji se kontroliše prilikom srdžbe kako bi učinio ono što je ispravno. Što se tiče onoga koga srdžba savlada i ne kontroliše se taj čovjek nije ni hrabar ni žestok.”

Kada se ljutimo

 

Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem, se nikada nije svetio zbog sebe, ali onda kada su prekršene Allahove 'azze we dželle, granice i skrnavljene svetinje Islama tada ništa nije moglo zaustaviti njegovu srdžbu. Na drugoj strani primjećujemo da Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem, nikad nije svojom rukom udario ni slugu ni ženu. Udario bi samo koga je trebalo kada je bila potreba – kada se borio na Allahovom subhanehu we te'ala putu.

 

Lijek za srdžbu

 

-Traženje utočištva kod Allaha 'azze we dželle od prokletog šejtana:

وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ نَزْغٌ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٠٠

200 A ako šejtan pokuša da te na zlo navede, ti potraži utočište u Allaha, On uistinu sve čuje i zna.

El-A'raf, 200

Prenosi se od Sulejmana ibn Surda rahimehullah, da je rekao: “Dok smo mi sjedili sa Poslanikom sallallahu 'alejhi ve sellem, dva čovjeka su se posvađala, pa jedan od njih poče ružno govoriti onom drugom iz srdžbe tako da mu je čak i lice pocrvenelo. Tada Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem, reče: “Zaista ja znam jednu riječ koju, kada bi je čovjek izgovorio u tom stanju, nestalo bi srdžbe u njemu: ‘Utječem se Allahu od prokletog šejtana'” 3

 

– Abdest:

Od Atije Es-Sadi radijellahu 'anhu se prenosi da je od Allahova Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem, čuo sljedeće: “Uistinu je srdžba od šejtana, a zaista je šejtan od vatre, a vatra se gasi vodom – pa kada se neko od vas rasrdi, neka se abdesti.”  4
-Mijenjanje položaja u kojem se nalazi onaj koji je ljut: sjedenjem, izlaskom ili čak ležanjem.

Prenosi se od Ebu Zerra radijellahu 'anhu: “Doista nam je Allahom Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: ‘Kada se neko od vas rasrdi, a on je u stojećem položaju, neka sjedne, pa ako se ni tada ne bude smirio, onda neka legne. ‘5

-Prisjećanje na nagradu koja je spomenuta za onoga ko sakrije ili savlada svoju srdžbu, te na poniženje koje donosi srdžba na ovom i onom svijetu.
Prenosi se od Muaza ibn Džebela radijellahu 'anhu da je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: “Ko savlada srdžbu onda kada je on u stanju da je ispolji, Uzvišeni Allah će ga na Kijametskom danu pozvati iznad svih stvorenja kako bi mu dozvolio da odabere koju god želi od Hurija.” 6

 

Neki od primjera selefa prilikom srdžbe

 

-Neki čovjek je izgrdio Abasa radijellahu 'anhu. Kada je završio Ibn Abas, radijellahu 'anhu mu reče: “O Ikrime, da li ovaj čovjek ima kakvu potrebu pa da mu je udovoljimo?” Tada je čovjek oborio glavu i postidio se.

-Jedan je čovjek izgrdio Ebu Ed-Derda rahimehullah, pa mu je Ebu Ed-Derda rahimehullah na to odgovorio: “O ti, čovječe, nemoj srljati u grđenju nas, nego napravi mjesta za mir!”

 

Dersovi odgoja
Šejh Halid b. Abdur-Rahman El-Husejnan, rahimehullah

Preuzeto sa: stazomislama.com