Sunnet je iftariti se hurmama ili vodom

Prenosi Selman ibn Amir radijellahu 'anhu od Alije radijellahu 'anhu  a on od Vjerovjesnika sallallahu 'alejhi ve sellem da je rekao:

„Kada neko od vas iftari  neka se iftari sa hurmom, a ako ne nađe hurmu neka se iftari sa vodom, jer voda je čista.“ 1

 

Ovaj hadis je dokaz o propisanosti iftara hurmama, a ako nema hurmi onda vodom, i to je sunnet Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem prilikom iftara, praksa za koju ćemo biti nagrađeni ako je budemo sprovodili. 2   Savremena medicina je potvrdila velike koristi iftara hurmama i vodom.

Ovaj hadis je i dokaz da je voda sredstvo koje koristimo za čistoću.

  1. Hadis bilježi imam Ahmed.

  2. op.prev. iftarenje hurmama ili vodom se odnosi na prekidanje posta time, tj. prvo što se konzumira pri nastupu vremena iftara.