Arhive

Namaz nakon izlaska sunca

This entry is part 1 of 4 in the series Odabrane fetve šejha ‘Ulvana Pitanje: Koje je ispravno mišljenje po pitanju hadisa koji je došao u vezi namaza nakon izlaska sunca? Odgovor: Ovaj hadis se od Poslanika prenosi putem Enesa ibn Malika, Ebu Umame, Ibn Omera, Aiše i drugih, ali ništa od toga nije vjerodostojno. Hadis koji prenosi Enes bilježi Tirmizi u svome Džami'u od Abdulaziza ibn Muslima: Prenosi Ebu Zilal od Enesa ibn Malika da je rekao: Poslanik je rekao: “Ko klanja sabah namaz u džematu, zatim sjedne spominjući Allaha sve dok ne izadje sunce, a zatim klanja dva rek'ata, imat će nagradu sličnu nagradi hadždža i umre, potpuno, potpuno, potpuno!” Kaže Ebu ‘Isa (Tirmizi): “Ovaj hadis je hasen garib,” tj.slab. A Ebu Zilal nije uopšte pouzdan prenosilac,tako kaže Jahja ibn Me'in, i slabim su ga ocjenili i Ebu Davud, Nesai, Ibn ‘Adijj i drugi. Hadis Ebu Umame bilježi Et-Taberani u Mu'džemul-kebir putem Usmana ibn Abdirrahmana, od Musa ibn Alijja, od Jahja ibn Harisa, od Kasima ibn Abdirrahman, od Ebu Umame od Poslanika . …

Propis klanjanja dženaze u odsustvu

This entry is part 2 of 4 in the series Odabrane fetve šejha ‘Ulvana Pitanje Koji je propis klanjanja dženaze mejjitu koji je odsutan (dženaza u odsustvu)? Odgovor: Poznato je razilaženje po ovome pitanju, vjerodostojnim putem se prenosi je da je Poslanik klanjao dženazu u odsustvu Nedzašiji kada je preminuo; izašao je sa svojim ashabima na musalu, poredao ih u safove i donio 4 tekbira (na tom namazu). Ovaj hadis bilježe Buharija i Muslim od Malika ibn Šihaba, od Se'ida ibn Musejjeba, od Ebu Hurejre . Jedna skupina učenjaka kaže da se dženaza može klanjati svakom odsutnom i ovo je mišljenje imama Šafije i Ahmeda u jednom rivajetu. Ovo mišljenje je odabrao i Ebu Muhammed ibn Hazm . Druga skupina kaže da nije ispravno da se klanja dzenaza odsutnom uopšte, a da je hadis Ebu Hurejre o tome da je Poslanik klanjao Nedžašiji dženazu važi isključivo za njega i da niko nema pravo da uradi nešto slično. Ovo je mišljenje Ebu Hanife, Malika i jedan rivajet od imama Ahmeda ! Treća skupina kaže da kada …

Hadis da je kravlje meso bolest

This entry is part 4 of 4 in the series Odabrane fetve šejha ‘Ulvana Pitanje Šta kažete o hadisu u kojem se kaže da je kravlje meso bolest? Odgovor Ova predaja je došla putem munker lanaca prenosilaca kod Taberanija u djelu “El-Mu'džemul-kebir” i Hakima u “Mustedreku”. Bilježi ga i Ebu Davud u “Merasil” putem Zuhejra ibn Mu'avije: “Pričala mi je jedna žena iz moje porodice od Mulejke bint ‘Amr, od Poslanika . Ovaj hadis je mursel– slab. Nije pouzdanim putem došlo išta vezano za zabranu kravljeg mesa. Allah je svojim robovima dozvolio kravlje meso i time ih darovao Svojom blagodati, pa je nemoguće da je svojim robovima darovao nešto što je bolest i šteta po njih; kaže Uzvišeni: “…i od deva po par, i od krava po par…” Prenosi se u Dva Sahiha putem Aiše da je Poslanik svojim ženama zaklao krave kao kurban, a da je kravlje meso bolest ne bi bilo dozvoljeno približavanje Allahu putem njega, te je stoga obaveza reći da je ova predaja neispravna – batil i da ne postoji način …