Arhive

Četrdeset hadisa o odgoju i menhedžu

This entry is part 1 of 45 in the series Četrdeset hadisa o odgoju i menhedžu Veliki broj učenjaka posjeduje u svom opusu djela zbirku od četrdeset hadisa sakupljenih na određenu temu, kako je to zapisao imam En-Nevevi. Izdvajanje broja četrdeset je ponukalo mnoge učenjake zbog hadisa: „ko od mog ummeta zapamti četrdeset hadisa o pitanjima vjere, Allah će ga proživiti u skupini mudrih (ar.fukaha) i učenih.“ Međutim, ovaj hadis se smatra slabim. Kaže imam En-Nevevi: “Poznavaoci hadisa su se složili da je ovaj hadis slab iako ima mnogo puteva kojima je došao.” Unatoč tome, poznavaoci hadisa su saglasni da je dozvoljeno raditi po slabom hadisu kada on govori o vrijednosti nekog propisanog djela, što takođe spominje imam En-Nevevi. Takođe je vjerodostojno zabilježeno da je rekao Allahov Poslanik : „…neka prisutni obavijesti odsutnog…“, i kazao je: „Allah osvjetlio osobu koja čuje moj govor i shvati ga, a zatim ga prenese onako kako ga je čuo…“. Otuda je brojna ulema sakupila iz govora Poslanika upravo četrdeset hadisa na neku temu. Od toga je: „četrdeset hadisa o …

1. Djela se vrednuju samo prema namjerama

This entry is part 2 of 45 in the series Četrdeset hadisa o odgoju i menhedžu [textblock]Od Omera ibnu-l-Hattaba da je Allahov Poslanik rekao: „Djela se vrednuju samo prema namjerama, i svakom čovjeku pripada samo ono što je naumio, pa ko se iseli (učini hidžru) radi Allaha i Njegovog Poslanika, njegovo je preseljenje Allahu i Njegovom Poslaniku. A ko se iseli s namjerom da zadobije dobra ovog svijeta ili radi žene koju bi oženio, pa njegovo je preseljenje/hidžra onome čemu se i preselio.“ [/textblock] Hafiz Ibn Hadžer spominje da je imam Buharija rekao: «Nema među hadisima Poslanika ništa obuhvatnije, bogatije i korisnije od ovog hadisa.» Kaže imam Šafija da ovaj hadis ulazi u sedamdeset poglavlja (fikha), dok Abdurahman El-Mehdi veli da isti treba staviti s početka svakog fikhskog poglavlja. Neki su rekli da je on trećina ili četvrtina Islama, tj. da upućuje na jedno od temeljnih šerijatskih pravila: „el-umuru bi mekasidiha“ (stvari se sagledavaju prema njihovim ciljevima) na koje se vraćaju svi propisi Islama. Hadis je dokaz da se namjera uzima u obzir kod svih …

2. Pravedni će kod Allaha biti na minberima od svjetlosti

This entry is part 3 of 45 in the series Četrdeset hadisa o odgoju i menhedžu Abdullah b. Omer, Allah bio njima zadovoljan, prenosi da je Allahov Poslanik rekao: „Pravedni će kod Allaha biti na minberima od svjetlosti i to pored desnice Milostivog, a obje Njegove ruke su desne. To će biti oni koji budu pravedno vladali te budu pravedni u porodici i u onome za što su odgovorni“.  (Muslim; Muhtesaru-l-Munziri/sažetak Muslimove zbirke hadisa, Poglavlje o vlasti: Ko preuzme neku odgovornost, pa bude pravedno postupao: 1207) Poslanikove riječi da su pravedni „na minberima“ upućuju na to da je pravda moralno uzdignuće na ovom svijetu, te uzdignuće na onom svijetu oličeno spomenutim minberima od svjetlosti; Opis minbera da su od svjetlosti ukazuje da je pravičnost svjetlost na dunjaluku i zadovoljstvo sudije i suđenog, pa je shodno tome nagrada za to djelo svjetlost na ahiretu. Poput toga, nepravda je opisana tminom dunjaluka i ahireta; „… a obje Njegove ruke su desne“ U  ovome je dokaz da su, kako to priliči Allahovoj uzvišenosti i savršenstvu, obje ruke Milostivog …

3. Svi ljudi su sinovi Ademovi, a Allah je stvorio Adema od zemlje

This entry is part 4 of 45 in the series Četrdeset hadisa o odgoju i menhedžu Od Ibn Omera radijellahu ‘anhuma da je Allahov Poslanik održao hutbu na dan osvojenja Mekke i rekao: O ljudi, Allah je od vas odagnao oholost džahilijjeta i džahilijjetsko hvalisanje sa očevima i porijeklom. Ljudi su dvije vrste: dobročinitelj, bogobojazan koji je kod Allaha poštovan, i griješnik, nesretnik koji je kod Allaha omalovažen; svi ljudi su sinovi Ademovi, a Allah je stvorio Adema od zemlje. Kaže Allah Uzvišeni: „O ljudi, Mi vas stvaramo od jednog čovjeka i jedne žene, i na narode i plemena vas dijelimo da biste se upoznali. Najugledniji kod Allaha je onaj koji Ga se najviše boji, Allah, uistinu, sve zna i nije Mu skriveno ništa“ (Tirmizi 3270; šejh Albani ga ocjenjuje vjerodostojnim u Es-Sahihah: 2700) Poslanikove  riječi: „Allah je od vas odagnao…“ ukazuju na potpunost vjere islama, te da islam upućuje i vodi ka svemu pohvalnom, i zabranjuje bilo šta pokuđeno; „…oholost džahilijjeta i džahilijjetsko hvalisanje sa očevima i porijeklom…“ U ovome je pokuđenost hvalisanja i …

4. … klanjajte kao što vidite mene da klanjam…

This entry is part 5 of 45 in the series Četrdeset hadisa o odgoju i menhedžu Od Malik ibn El-Huvejrisa radijellahu ‘anhu da je rekao: „Došli smo Allahovom Poslaniku , a bili smo momci približnih godina, pa smo proboravili kod njega dvadeset dana i noći. Allahov Poslanik bio je milostiv i blag. Kada je pomislio da smo poželjeli naše porodice, upitao nas je o onima koje smo ostavili iza nas pa smo ga obavijestili. Tada reče: vratite se vašim porodicama i boravite s njima, podučavajte ih i naređujte im – pa je spomenuo neke stvari, nešto pamtim, a nešto ne pamtim – i klanjajte kao što vidite mene da klanjam. Neka, kada nastupi namaz, jedan od vas prouči ezan, a neka vas (u namazu) predvodi najstariji među vama“  Riječi „Došli smo Allahovom Poslaniku …“ upućuju na vrijednost putovanja radi traženja znanja i revnost u traganju za visokim vrijednostima, te brigu da se znanje stiče pred eminentnim učenjacima; „…bili smo momci približnih godina“. U ovome se vidi trud i napor mladih među ashabima u potrazi za …

5. Ja, zaista, strahujem od Allaha više nego vi, i najbogobojazniji sam među vama

This entry is part 6 of 45 in the series Četrdeset hadisa o odgoju i menhedžu Od Enesa radijellahu ‘anhu da je rekao:  “Došla su tri čovjeka  kućama supruga Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem pitajući o njegovom ibadetu, i kada su obaviješteni o tome, kao da im se to učinilo nedovoljnim/malim, pa su rekli: “A gdje smo mi u odnosu na Allahovog Poslanika? Njemu su oprošteni grijesi koje je počinio i koje će počiniti!” Zatim jedan od njih reče: “Što se mene tiče, ja ću stalno noći provoditi u namazu!”. Drugi reče: “Ja ću stalno postiti i nikako neću prekidati post!”, a treći reče: “A ja ću se potpuno ustegnuti od žena i nikako se neću ženiti!” Kada je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, čuo šta su ovi kazali, rekao je: “Vi ste oni koji su rekli tako i tako?  Ja, zaista, strahujem od Allaha više nego vi, i najbogobojazniji sam među vama, ali ja i postim i mrsim, i klanjam (noću) ali i spavam, i ženim se. Pa ko ne želi moju praksu/sunnet nije …

6. O skupino omladine, ko od vas bude u mogućnosti neka se oženi…

This entry is part 7 of 45 in the series Četrdeset hadisa o odgoju i menhedžu Od Abdullaha ibn Mes'uda radijallahu ‘anhu da je Allahov Poslanik rekao: ”O skupino omladine, ko od vas bude u mogućnosti neka se oženi, jer je to najbolji način za obaranje pogleda i čuvanje polnog organa, a onaj ko to ne bude u stanju, neka posti, zaista je post njemu zaštita.” Iz hadisa se zaključuje sljedeće: – Da je period mladalaštva najplodniji period životne dobi; – Pažnja koju islam posvećuje ovom razdoblju čovjekovog života, naročito zbog veličine uticaja mladosti na budućnost čovjekovog života (jer tada ostvaruje ono čime će se koristiti tokom cijelog života); – Zbog toga je došao značajan pomen mladosti u drugim hadisima kojima se ukazuje na važnost te dobi, kao npr: „sedmorica koju će Allah staviti u Svoj hlad na Sudnjem danu… mladić odrastao u pokornosti Allahu“ ; „neće se pomjeriti stope roba na Sudnjem danu dok ne bude bio upitan za četvero:… o mladosti – u šta ju je potrošio?“ – Razumije se iz hadisa podstrek …

7. Najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim ženama

This entry is part 8 of 45 in the series Četrdeset hadisa o odgoju i menhedžu Od majke vjernika, Aiše radijellahu ‘anha, da je rekao Allahov Poslanik : „Najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim ženama, a ja sam među vama najbolji prema svojoj ženi“ Iz gornjeg hadisa razumije se sljedeće: – Savršenstvo din islama, te da islam dodjeljuje svakom njegovo pravo; – Potpunost Poslanikovog morala; – Da se ibadet Allahu Uzvišenom obavlja i izvršavanjem prava prema ženi i porodici; – Da daije i pozivači na dobro treba da posvete posebnu pažnju pitanjima svoje porodice i domaćinstva, jer su oni kao takvi, tj. kao ambasadori islama, najpreči tome. Kaže Allah Svevišnji : „O vi koji vjerujete, sebe i porodice svoje čuvajte od vatre…“ (At-Tahrim:6). Rekao je Alija radijellahu ‘anhu u vezi s ovim ajetom: „ odgojite ih i podučite ih“. – U ovom hadisu je i odgovor onome ko zapostavi stanje svoje žene i porodice pod izgovorom da je zaokupljen pozivom ljudi u islam; – Da je briga o pitanjima porodice od …

8. Vjernici najpotpunijeg imana su oni najljepšeg ponašanja

This entry is part 9 of 45 in the series Četrdeset hadisa o odgoju i menhedžu Od Ebi Seida El-Hudrija radijellahu ‘anhu se prenosi da je rekao Allahov Poslanik : „Vjernici najpotpunijeg imana su oni najljepšeg ponašanja, čiji su bokovi zaravnati i mehki, oni koji se povezuju sa drugima, i sa kojima se drugi povezuju, – a nema dobra u onome ko se ne navikava na druge i na koga se drugi ne navikavaju.„ (bilježi ga Taberani u El-Evsat) Iz hadisa se razumije: Izraz „vjernici najpotpunijeg imana…“ upućuje na to da iman/vjerovanje raste i opada, jer nešto što je potpuno može biti i krnjavo. Ovo je jedan od temeljnih akidetskih stavova ehli-s-suneta ve-l-džema'ata. – Riječi „oni najljepšeg ponašanja“ ukazuju na veličinu i važnost lijepog ahlaka. Zapravo, od najvećih dokaza koji govore o tome jesu rijeći Allaha Uzvišenog: „a ti si, zaista, na velikom stupnju morala“ (El-Kalem:4) Prenosi se od Ebu Hurejre r.a. da je Allahov Poslanik upitan o tome što najviše uvodi ljude u džennet pa je rekao: Bogobojaznost i lijep moral (ponašanje)” – Iz …

9. Ko od vas vidi kakvo zlo neka ga ukloni rukom…

This entry is part 10 of 45 in the series Četrdeset hadisa o odgoju i menhedžu Od Ebu Se'ida El-Hudrija radijellahu ‘anhu se prenosi da je rekao Allahov Poslanik : „ ko od vas vidi kakvo zlo neka ga ukloni rukom, a ako to ne može, onda svojim jezikom, pa ako ni to ne može, onda srcem, – a to je najslabiji vid imana“ (bilježi ga Muslim) Iz hadisa se zaključuje naredno: Riječi „ko od vas vidi…“ obuhvaćaju onoga ko vidi neko zlo kao i onoga ko to čuje; Razumije se da se zlo razlikuje shodno moći pojedinca da ga otkloni. Dakle, isto nedjelo se tretira drugačije s obzirom ko je njegov očevidac i koliko je on u stanju to izmijeniti; Čovjekova odgovornost se ne razmatra po kriteriju da li je određeno zlo otklonjeno, nego da li je odgovorni preuzeo što treba shodno svojoj mogućnosti u otklanjanju dotičnog zla; U ovome se očituje potpunost šerijata i njegova lahkoća, jer ne obavezuje nikoga preko njegovih mogućnosti; Riječi „a to je najslabiji vid imana“ upućuju na to …