Post na putovanju – pobožnost?

Prenosi se od Ebu Derda radijellahu 'anhu da je izjavio: „Izašli smo s Allahovim Poslanikom sallallahu 'alejhi ve sellem u mjesecu Ramazanu, u tako vrućem danu da bi neko od nas zbog žege stavljao ruku na svoju glavu. Među nama nije niko postio osim Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem i Abdullah Ibnu-r-Revaha.“ 1

Prenosi se od Džabira ibn Abdullaha radijellahu 'anhuma da je rekao: ”Bijaše Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem na jednom putovanju (radi oslobođenja Mekke), pa je vidio grupu ljudi i među njima jednoga kome je pravljan hlad, pa reče: „Ko je onaj?“ Rekoše: „Postač.“ Reče (Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem ): „Nije od dobročinstva da se posti na putovanju.“ 2

U rivajetu kod imama Muslima rahimehullah stoji: „ Uzmite za olakšicu od Allaha koju vam je propisao.“ 3

 

Iz hadisa se zaključuje:

  • Da je dozvoljeno ne postiti dok se na putu pridržavajući se propisane olakšice, kao i da je dozvoljeno postiti;
  • Da post na putu nije od dobročinstva i prave pobožnosti, ali da je ispravan i da je time ispunjena njegova obaveza;
  • Da je bolje uzeti za olakšicu od Allaha kojom je Uzvišeni olakšao ovu stvar Svojim robovima.
  • U vezi propisa posta Ramazana na putu postoji razilaženje među učenjacima. Neki od selefa su strogo zagovarali da post putnika (u Ramazanu) nije ispravan i da ne nadomješta njegovu obavezu4. Ovo se prenosi od Abdurrahman ibn ‘Avfa, Ebu Hurejre, Ibn Omera radijellahu anhum, te imama Ez-Zuhrija i En-Neha'ija rahimehumallah. Ovo je i stav zahirijskog mezheba. S druge strane, stav većine učenjaka – kao i imama četiri mezheba – jeste da je post na putu ispravan, ali da je dozvoljeno na putu mrsiti, a zatim te iste dane napostiti.

  1. Hadis bilježi Buharija 1945.

  2. Hadis bilježi Buharija 1946.

  3. Muslim: 1115.

  4. tj. da nije ispunio obavezu posta Ramazana ako posti dok je na putu, već da mora – ako je putnikom za Ramazan – postiti određeni broj drugih dana, radeći po ajetu: “…a ko se razboli ili se na putu zadesi, neka isti broj dana naposti…” (El-Bekareh:185)