Islam

Sve
Kur'an
Hadis
Akida
Ahlak
Fikh
Da'va

Znaj – Allah ti se smilovao – da se za sedžde zaborava veže nekoliko pitanja: Prvo pitanje Kada klanjač izostavi nekoliko rek'ata i preda selam, svejedno bio to jedan, dva ili tri rek'ata, potom bude čvrsto ubijeđen nakon...

Odgovor: Zahvala neka je Allahu. Jacija namaz se treba klanjati prije polovine noći i nije je dozvoljeno odgađati nakon polovine noći jer je Allahov Poslanik rekao: ”وَقْتُ العِشاء إلى نصف الليل” ”Vrijeme jacije...

Piše: Rami Hanefi Mahmud Sedžde zahvale su propisane prilikom ostvarivanja neke blagodati, uklanjanja neke nedaće ili bilo čega što obraduje čovjeka; od Ebu Bekrete se prenosi da bi Allahov poslanik kada bi ga neka stvar obradovala pao...

Piše: Rami Hanefi Mahmud Znaj – Allah ti se smilovao – da je propisanost sedždi tilaveta došla putem sunneta: Od Ibn Mes'uda da je Allahov poslanik proučio “Ven-nedžm”, pa je učinio sedždu, pa su učinili sedždu...

Uzvišeni Allah kaže: Stvari na koje moraš obavezno paziti u svojoj dovi: 1. Dova s priželjkivanjem i iščekivanjem. Doista je dova naređena i obećano je da će ona biti uslišana.U četiri Sunena zabilježena je predaja od En-Numana ibn...

Prenosi se od Abudullaha ibn Omera da je nekim ashabima Vjreovjesnika pokazano u snu, da je noć Kadr u zadnjih sedam noći ramazana pa je Allahov Poslanik rekao: „Vidim da su se vaši snovi podudarili da je ona zadnjih sedam noći, pa ko...

Allah u Kur'anu kaže: Riječi ”A onoga koji oprosti i izmiri se…” znače samo ukoliko je taj oprost ujedno i reforma odnosno promjena na bolje. Ovo se uzima kao osnova u svim primjerima gdje se spominje oprost (العفو)....

Prenosi se od Enesa ibn Malika da je rekao: „Bili smo na putu sa Allahovim Poslanikom , pa ne bi korio postač onoga ko ne posti, niti bi onaj što mrsi korio postača.“ U drugom hadisu: Prenosi se od Aiše da je Hamza ibn ‘Amr...

Učitava se...