Svi članci kategorisani pod: Kur'an

Dozvoljeno i zabranjeno zastajanje u učenju Kur'ana

Pitanje: Čitao sam fetvu u kojoj stoji da citiranje dijela ajeta, ili njegovo nepotpuno navođenje vodi u nevjerstvo? S druge strane, na predavanjima u podučavanju Kur'ana predavač prouči nekoliko riječi iz ajeta bez da ga upotpuni, ili prouči određene riječi od polovine ajeta bez da prouči ajet od početka. Šta je propis ovog postupka ako je namjera u tome podučavanje čitanju Kur'ana ili iznošenje kakvoće harmonije i sklada određenih riječi u ajetu? Odgovor: Muhammed ibn Salih El-Munedžid Hvala Allahu, neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu porodicu i sve njegove ashabe. Ovaj govor uopšteno, onako kako je došlo u formi pitanja, je očita greška i nasuprot prakse sljedbenika islama te svih prvaka u znanju, – svi bi navodili dio ajeta u svojim knjigama, predavanjima ili govorima, bez obavezivanja na citiranje ili pisanje cijelog ajeta kako stoji u časnom Mushafu. Dakle, zadovoljili bi se navođenjem dijela ajeta koji svjedoči o nečemu, ili iz čega se uzima dokaz za nešto, na način da je značenje (dijela ajeta) jasno i razumljivo. Govor poput navedenog u pitanju, …

Svrha i smisao posta

    Kaže Ibn Kesir : Uzvišeni Allah govori obraćajući se vjernicima ovog ummeta, i naređujući im post, – a to je suzdržavanje od jela, pića i snošaja uz iskrenu namjeru posvećenu Allahu, –  šta je u njemu (postu) od (koristi) čišćenja duše, njezina prekaljivanja od ružnih mješavina i pokvarenog ahlaka. I spominje da je On Uzvišeni obavezao post vjernicima kao što je  bio obavezan onima prije njih, – da bi se potrudili oni (vjernici) u izvršavanju ove obaveze, kao što su se trudili ovi prije njih, kao što kaže On Uzvišeni:     Zbog toga je Allah Uzvišeni kazao u ovome ajetu (u prijevodu): „… kao što je bio propisan onima prije vas, da biste bili bogobojazni“.  Spomenuta je bogobojaznost jer je u postu čišćenje tijela i ograničavanje šejtanu njegovih puteva. Otuda je došlo u oba sahiha (tj.kod Buharije i Muslima) da je rekao Allahov Poslanik : „ O skupino mladića, ko od vas može da se oženi, neka to učini, a ko ne može, neka posti, jer doista je on (post) njemu štit“ …

El-Kurtubi: Spavanje u džamiji

This entry is part 20 of 20 in the series Tefsir ajeta o mesdžidima/džamijama Kaže imam El-Kurtubi: Deveta mesela Što se tiče spavanja u mesdžidu, ako se radi o osobi koja ima potrebu za time, bio to muškarac ili žena, da je od stranaca ili onih koji nemaju kuće, onda je dozvoljeno, a zbog hadisa kod Buharije: Prenosi Ebu Kilabeh od Enesa „da je neka grupa ljudi iz plemena ‘Ukl došla Vjerovjesniku pa su boravili na sofi/trijemu (džamije). Rekao je ‘Abdurrahman ibn Ebi Bekr: Stanovnici džamijske sofe su bili siromašni. U oba sahiha se nalazi predaja od Ibn Omera da bi on spavao u Vjerovjesnikovoj džamiji, a bio je neoženjen momak, i nije imao porodicu. Izraz imama Buharije je: naslov: poglavlje o spavanju žene u džamiji; tu je uvrstio hadis koji prenosi ‘Aiša u priči o crnoj ženi koju je njezino pleme bilo optužilo za (krađu) pojasa. Rekla je ‘Aiša: Ova žena je imala u džamiji šator od vunenog platna ili kućicu od kostrijeti … (pa do kraja hadisa). Kaže se da je mjesto prenoćišta …

El-Kurtubi: podizanje glasa u džamiji

This entry is part 19 of 20 in the series Tefsir ajeta o mesdžidima/džamijama Muhammed ibn Ahmed El-Kurtubi Osma mesela: Što se tiče dizanja glasa (u mesdžidu) – ako je od onoga što podrazumjeva korist osobi koja povisuje svoj glas, onda se takvome spočitava da je to suprotno njegovoj namjeri, a zbog hadisa Burejdeh koji je prethodio, kao i zbog hadisa Ebu Hurejre da je rekao Allahov Poslanik: „Ko čuje nekog čovjeka da oglašava izgubljenu stvar u mesdžidu, neka kaže: ‘Allah je vratio protiv tebe’ – jer zaista mesdžidi nisu napravljeni radi toga.“ Ovaj stav su zauzeli Malik i određena grupa učenjaka, tako da su prezirali podizanje glasa u mesdžidu i radi znanja/podučavanja i zbog svega ostalog. Ebu Hanife i njegovi učenici, te Muhammed ibn Meslemeh od naših učenjaka su dozvolili podizanje glasa radi parnice i znanja, kazavši da je to ljudima nužno (u ovim situacijama). Ovo oponira vanjštini hadisa, a njihov govor da je to neminovno nije podesan. Naprotiv, u ovim situacijama ljudi imaju zamjenu za to gledajući s dvije strane: Prva – da …

El-Kurtubi o recitovanju poezije u džamiji

This entry is part 18 of 20 in the series Tefsir ajeta o mesdžidima/džamijama Sedma mesela: Bilježi imam Et-Tirmizi u hadisu ‘Amr ibn Šu'ajba od njegovog oca, od njegovog djeda da je Allahov Poslanik zabranio recitovanje poezije u mesdžidu, kupovinu i prodaju u nj., te da se ljudi okupljaju u halke petkom prije džuma namaza. Kaže (Et-Tirmizi): U istom poglavlju ovo se prenosi od Burejde, Džabira i Enesa. Hadis ‘Abdullaha ibn ‘Amra je hasen-dobar. Rekao je Muhammed ibn Isma'il: ‘Vidio sam Muhammeda i Ishaka – a spomenuo je i druge mimo njih – da dokazuju hadisom ‘Amr ibn Šu'ajba. Jedna skupina učenjaka prezire da se obavljaju prodaja i kupovina u mesdžidu/džamiji. Isti govor zastupaju Ahmed i Ishak. Prenosi se da je ‘Isa sin Merjemin došao do nekih ljudi koji su trgovali u mesdžidu, pa je ‘Isa poderao svoj ogrtač, a zatim ih navalio udarati govoreći: ‘O sinovi zmija, zar ste uzeli Allahove mesdžide za pijacu, a oni su pijaca za ahiret. Kažem (tj.El-Kurtubi ): Neka naša ulema smatra pokuđenim podučavanje djece u mesdžidima smatrajući to …

Da bi Allah ukazao na iskrene i na lašce

O riječima Allaha (u prijevodu) : „Misle li ljudi da će biti ostavljeni na miru…“ postoje, kako spominje Ibnu-l-Dževzi , tri govora o povodu objave: Prvi: Kada je bila naređena hidžra/preseljenje u Medinu, muslimani su napisali svojoj braći u Mekki da neće biti prihvaćen od njih njihov islam dok se ne isele, pa su izašli put Medine. Zatim su ih sustigli idolopoklonici i vratili (u Mekku), pa je Allah objavio od početka ove sure deset ajeta. Muslimani Mekke su im (Medenlijama) napisali obavještavajući šta im se desilo, rekavši: Mi ćemo izaći, pa ako nas neko bude pratio, borićemo se. Zatim su izašli, a idolopoklonici su krenuli za njima, pa su stupili u borbu s njima, – neki su poginuli, a neki se spasili, i onda je Allah objavio: . Ovo je govor El-Hasana i Eš-Ša'bija , Drugi: Da je ajet objavljen povodom ‘Ammar ibn Jasira , kada je bio mučen radi njegove vjere u Allaha. Ovo je stav Abdullaha ibn ‘Ubejda ibn ‘Umejra , a isti bilježi Et-Taberi . Treći: Da je ajet spušten povodom …

Svojski prihvatite Objavu

Kaže Uzvišeni Allah: Kaže Ibnu-l-Dževzi u Zadu-l-mesir: “Ovaj govor je upućen Jevrejima a spomenuti zavjet se odnosi na ugovor s njima da će raditi po Tevratu.  Pa su bili mrzovoljni da prihvate što je u njemu od propisa, te je Allah onda uzdigao nad njima brdo (da ga strovali ako to odbiju). Neki su rekli da se ovaj zavjet tiče ugovora koji je Allah uzeo od poslanika i njihovih sljedbenika da će vjerovati u Muhammeda . Riječi u prijevodu ajeta: „Svojski prihvatite ono što smo vam dali…“ se mogu prevesti i kao:   „Uzmite ono što smo vam dali svom snagom“. U vezi s izrazom „bi kuvvetin“ ,tj. „sa snagom“ učenjaci tefsira kažu da snaga spomenuta ovdje znači ozbiljnost i trud. Dakle, uzmite to sa ozbiljnošću i trudom. Ovo je tumačenje Ibn Abbasa Drugi su rekli da snaga znači pokornost, tj. uzmite to sa pokornošću. Neki su ovo tumačili da znači djelo i rad po onome što je u Knjizi, odnosno da ova naredba znači: uzmite ono što smo vam dali tako da radite po njemu. …

Ljubav prema nepoznatošću

Šejh Sejid El-Affani u svojoj knjizi o ihlasu (iskrenosti) spominje: Abdullah ibn Mubarek je rekao: ”Razvijaj ljubav prema nepoznatošću, skrivanju od ljudi, i mržnji prema slavi. Ne pokazuj sebe kao nekog ko voli da bude nepoznat, skriven od ljudi tako uzdizajući sebe iznad drugih. Činjenica da sebi pripisuješ zuhd (asketizam, neovisnost) te upravo izvodi iz prostora zuhda jer time ćeš sebi prizvati hvalu i divljenje drugih ljudi.” Nepoznatost mu nije sramota Onome ko je od vrlina i od potpunosti Jer i Noć Kadr nam je ostala nepoznata A ona je najbolja od noći ”Moj brate, ako želiš put iskrenosti, bježi od buke i zveckanja slave. Bježi od vike koja dolazi sa poznatošću. Budi poput korijena drveta; drži ga uspravnim i daje mu život a samo je skriveno pod zemljom i ne možeš ga vidjeti. Ili budi poput temelja građevine, da nema temelja ne bi ni zidovi bili pravljeni a ni same kuće ne bi bilo a ipak ih niko ne vidi.” Ibrahim En-Nehai je rekao: ”Oni (ispravni prethodnici) nisu voljeli pokazivanje djela koja su radili …

I neka se za to natječu oni koji se hoće natjecati

”…Znaj da duša voli da dosegne viši status i poziciju od onih sličnih njoj i to proizvodi ponos i zavist. Međutim, pametni se trude da ostvare vječni položaj koji je Allahovo zadovoljstvo. A u bliskosti Njemu okreće leđa kratkotrajnim pozicijama koje su popraćene njegovim nezadovoljstvom što ukazuje na čovjekovu propast, niskost i udaljenost od Allaha. Ulaganje truda u ostvarenje ovog drugog položaja je pokuđeno i takmičenje u pridobijanju takvog položaja je obična bahatost i pogrešna ambicija. A što se tiče prvog, trajnog položaja pa takav je pohvalan, uzvišeni Allah kaže: وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ “… i neka se za to natječu oni koji se hoće natjecati.” [Prevod značenja Kur'ana 83:26] Hasan El-Basrî kaže: “Ako vidiš čovjeka da se natječe sa tobom u Dunjaluku, ti se s njim natječi u Ahiretu.” Vuhajb bin El-Verd je rekao: “Ako se možeš osigurati da te niko ne može stići u prednjačenju ka Allahu, onda i uradi tako.” Muhamed bin Jûsuf El-Asbahânî je rekao: “Ako osoba čuje da postoji druga osoba koja je pokornija Allahu od njega, to treba da …

El-Kurtubi: Mesdžidi se čuvaju od obavljanja trgovine u njima

This entry is part 17 of 20 in the series Tefsir ajeta o mesdžidima/džamijama Peta mesela:   Kaže El-Kurtubi : Većina učenjaka je na stanovištu da su svi mesdžidi jednaki zbog hadisa Ibn Omera . Neki učenjaci, pak,  kažu: Ova zabrana važi za džamiju Allahovog Poslanika (u Medini) zbog silaska Džibrila u nj., i zbog riječi Poslanika u hadisu Džabira: „…neka se nikako ne približava našem mesdžidu.“ Ispravan je prvi stav jer je u hadisu spomenut opis koji je relevantan za postojanje propisa, a to je svojstvo objekta da je mesdžid; spomen opisa u propisu je zapravo iznošenje razloga (kada važi dotični propis).   Bilježi Es-Sa'lebi svojim lancem prenosilaca od Enesa da je rekao Allahov Poslanik: „Na Sudnjem danu Allah će doći sa mesdžidima dunjaluka, kao da su najizvrsniji bijeli konji, njihova pražnjenja su od ambera, vratovi od  šafrana, glave od miska, a grive ispletene od zelenog topaza. Vući će ih oni što su ih održavali i mujezini, njihovi imami njima upravljati, a graditelji za njih biti prikačeni. Zatim će se, kao trenutna munja, pojaviti …