Svi članci kategorisani pod: Hadis

Šta znači natjecanje u dunjaluku?

Pitanje: U hadisu od Ebu Hurejre stoji da je rekao Allahov Poslanik : „Čuvajte se sumnjičenja! Doista je sumnjičenje najlažniji govor. Ne istražujte jedni druge, ne uhodite, ne nadmećite se, ne zavidite jedni drugima, ne mrzite se međusobno, ne okrećite jedni drugima leđa, već budite Allahovi robovi, braća.“ Čiatao sam u nekim fetvama da je natjecanje u dunjalučkim stvarima dozvoljeno. Kako to, kada Allahov Poslanik (u ovom hadisu) kaže: „ne nadmećite se –ne natječite se“? Spomenite dokaze po moogućnosti. Odgovor: Šejh Muhammed ibn Salih El-Munedžid Hvala Allahu, neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu porodicu i sve njegove ashabe. Bilježi imam Muslim od Ebu Hurejre da je rekao Allahov Poslanik : „Čuvajte se sumnjičenja! Doista je sumnjičenje najlažniji govor. Ne istražujte jedni druge, ne uhodite, ne nadmećite se, ne zavidite jedni drugima, ne mrzite se međusobno, ne okrećite jedni drugima leđa, već budite Allahovi robovi, braća.“ Dakle, Vjerovjesnik je naredio muslimanima da budu braća koja se međusobno vole, i zabranio im ono što poništava tu ljubav, poput ružnog mišljenja, uhođenja, nadmetanja u dunjaluku, …

Sadekatu-l-fitr je radi zadovoljenja potrebe siromaha

Prenosi se od Abdullaha ibn Omera da je rekao:“Vjerovjesnik je odredio obaveznim sadakatu-l-fitr – ili je kazao sadakatu ramadane (milostinju u ramazanu) – na muško i žensko, na slobodnu osobu kao i na roba, po jedan sa’ hurmi ili po jedan sa’ ječma…Ibn Omer je davao (sadekatu-l-fitr) za maloljetne i za odrasle, čak je davao i za svoje sinove. Ibn Omer ju je davao onima (siromasima) koji su je primali. Davali bi je prije bajrama na dan ili dva dana.“   Od Ebu Se'ida El-Hudrija se prenosi: „Mi smo je davali u doba Vjerovjesnika po jedan sa’ hrane (pšenice), ili sa’ hurmi, ili sa’ ječma ili sa’ suhog grožđa. Kada je došao Mu'avija (za halifu) i došla smeđa (sirijska) pšenica, on je rekao: Smatram da mudd ove pšenice vrijedi koliko dva mudda (druge hrane).“   „i naredio da se on dadne prije izlaska svijeta na bajram-namaz“   Iz hadisa se zaključuje sljedeće: Da je sadekatu-l-fitr obavezan, i na tome je konsenzus učenjaka zbog riječi Ibn Omera (u hadisu) da je Vjerovjesnik „fereda“ – obaveznim učinio …

Istinito snoviđenje noći Kadra

Prenosi se od Abudullaha ibn Omera da je nekim ashabima Vjreovjesnika pokazano u snu, da je noć Kadr u zadnjih sedam noći ramazana pa je Allahov Poslanik rekao: „Vidim da su se vaši snovi podudarili da je ona zadnjih sedam noći, pa ko je bude tražio, neka je traži u zadnjih sedam noći (Ramazana.)“ Prenosi se od Aiše da je Allahov Poslanik rekao: „Istražujte (iščekujte) Lejletu-l-kadr u zadnjih deset neparnih noći.“ Iz hadisa se zaključuje: Vrijednost noći Kadra koju je Allah odabrao za početak objave Kur'ana, odredbu stvari i spuštanje meleka, toliko da ibadet u njoj vrijedi koliko isti ibadet u hiljadu mjeseci; Da je Allah Uzvišeni iz Svoje mudrosti i milosti ovu noć sakrio kako bi se ljudi potrudili u ibadetu tražeći je, pa da im se dobra djela povećaju; Da je najbliže istini da je ova noć u zadnjoj trećini Ramazana, posebno u dvadeset i sedmoj noći. Učenjaci su se razišli u određivanju kada je ta noć. El-Hafiz Ibn Hadžer navodi u svom djelu Fethu-l-Bari čak četrdeset i sedam govora učenjaka o tome, …

I'tikaf je kako bi se čovjek odmorio od dunjaluka

Prenosi se od Aiše “da je Allahov Poslanik činio i'tikaf u posljednjih deset dana ramazana, sve dok ga Allah nije uzeo Sebi, a iza njega i'tikaf su činile njegove supruge.” Hadis br. 17.   U drugom rivajetu: „Allahov Poslanik bivao je u itikafu svakog ramazana. Kada bi klanjao jutarnji namaz, došao bi na svoje mjesto u kojem bi boravio tokom i'tikafa.“   Iz hadisa se zaključuje:   Propisanost i'tikafa, i da je to sunnet na kojem je Vjerovjesnik bio revnosan; Korist i plod i'tikafa jeste u tome da čovjek prekida vezu sa dunjalukom i ovosvjetskim zanimanjima, osamljuje se sa Svojim Gospodarom i uživa u slasti dozivanja Njega u svojim dovama i zikru, te da ustremljuje sebe, svoje misli i ideje ka Allahu i ibadetu Njemu; Da je i'tikaf Poslanika bio u zadnjoj trećini Ramazana, jer se tada očekuje lejletu-l-kadr; Da je i'tikaf sunnetom koji nije derogiran, jer su nakon Allahovog Poslanika u i'tikaf ulazile njegove supruge, majke vjernika; Da je vrijeme ulaska u i'tikaf nakon sabah namaza (tj. 21-og dana ramazana); Nema smetnje da onaj …

Upropaštavajuće djelo postača u danima Ramazana

Prenosi se da je Ebu Hurejre rekao: Kada smo jednom sjedili kod Vjerovjesnika , došao mu je jedan čovjek i rekao: “O Allahov Poslaniče, propao sam!“ Reče (Poslanik ): „Šta te upropastilo?“ Odgovori: „Spolno sam općio sa svojom ženom, a postio sam.“ U drugom rivajetu: „Općio sam sa svojom ženom u Ramazanu“ „Imaš li roba da ga oslobodiš?“ Upitao je Allahov Poslanik . Reče: „Nemam“. „A jesi li u mogućnosti da postiš dva mjeseca uzastopno?“- upitao je dalje Vjerovjesnik . „Nisam.“ – odgovorio je ovaj. „Da li imaš (mogućnosti) nahraniti 60 siromaha?“ – upitao je (Muhammed ) „Ne“ – odgovorio je ovaj. Kaže Ebu Hurejre : „Zatim je Vjerovjesnik ušutio.“ I dok smo mi još bili tu, Vjerovjesniku bi donesen arek (torba) u kome su bile hurme, i on reče: “Gdje je onaj što je pitao?“ “Ja sam.” – odazvao se on. „Uzmi ih i podijeli na ime milostinje!“ – Rekao je Vjerovjesnik . „Je li siromašnijem od mene?“ – upita čovjek. „ O Allahov Poslaniče, tako mi Allaha, između dva njena kamenjara (dva krša …

Post na putovanju – pobožnost?

Prenosi se od Ebu Derda da je izjavio: „Izašli smo s Allahovim Poslanikom u mjesecu Ramazanu, u tako vrućem danu da bi neko od nas zbog žege stavljao ruku na svoju glavu. Među nama nije niko postio osim Allahov Poslanik i Abdullah Ibnu-r-Revaha.“ Prenosi se od Džabira ibn Abdullaha da je rekao: ”Bijaše Allahov Poslanik na jednom putovanju (radi oslobođenja Mekke), pa je vidio grupu ljudi i među njima jednoga kome je pravljan hlad, pa reče: „Ko je onaj?“ Rekoše: „Postač.“ Reče (Poslanik ): „Nije od dobročinstva da se posti na putovanju.“ U rivajetu kod imama Muslima stoji: „ Uzmite za olakšicu od Allaha koju vam je propisao.“   Iz hadisa se zaključuje: Da je dozvoljeno ne postiti dok se na putu pridržavajući se propisane olakšice, kao i da je dozvoljeno postiti; Da post na putu nije od dobročinstva i prave pobožnosti, ali da je ispravan i da je time ispunjena njegova obaveza; Da je bolje uzeti za olakšicu od Allaha kojom je Uzvišeni olakšao ovu stvar Svojim robovima. U vezi propisa posta Ramazana na …

Post na putovanju

Prenosi se od Enesa ibn Malika da je rekao: „Bili smo na putu sa Allahovim Poslanikom , pa ne bi korio postač onoga ko ne posti, niti bi onaj što mrsi korio postača.“ U drugom hadisu: Prenosi se od Aiše da je Hamza ibn ‘Amr El-Eslemi rekao Poslaniku : „Da li da postim na putu?“ Pa je rekao : „Ako hoćeš posti, ako hoćeš mrsi.“   Iz hadisa se izvode sljedeći propisi: Da je dozvoljeno ostaviti (obavezni) post prilikom putovanja; Da je Allahov Poslanik odobrio ashabima i post i mršenje na putu, a što ukazuje na dozvoljenost oboga; Ostavljanje (obaveznog) posta na putu je olakšica, s obzirom da je putovanje stanje popraćeno raznim teškoćama; Da onaj ko posjeduje snagu da isposti dan prilikom putovanja ima pravo da bira između posta i mršenja.

Dozvoljeno je sastajanje sa ženama u noćima ramazana

Prenosi se od ‘Aiše i Ummu Seleme „da bi Allahovog Poslanika zatekla zora a bio bi džunup od spolnog odnosa sa suprugom, pa bi se okupao i postio.“ Iz hadisa se uzimaju sljedeći propisi: Da je ispravan post osobe koja, nakon polnog odnosa noću, džunup (neokupan) dočeka zoru; Analogno polnom odnosu isti propis ima i onaj ko doživi poluciju u snu pa takav (džunup) dočeka vrijeme zore; Nema razlike u ovom propisu između obaveznog i dobrovoljnog posta, između Ramazana i drugih mjeseci; Da je dozvoljen polni odnos tokom noći, makar to bilo i pred sami izlazak zore; Neki učenjaci su ovaj propis dozvoljenosti da se zaposti džunup zaključili iz riječi Uzvišenog (u prijevodu): „Dozvoljava vam se da se u noćima dok traje post sastajete sa svojim ženama…“ (2:187) Ajet podrazumjeva dozvoljenost spolnog odnosa tokom cijele noći posta. Ovoj cjelini noći pripada i onaj njezin dio pred samu pojavu zore, toliko kratak da ne pruža mogućnost kupanja (nakon odnosa) tako da osoba neminovno ulazi u vrijeme zore u stanju džunupluka. Vrijednost i odlika Vjerovjesnikovih žena i …

Sunnet je odgoditi sehur i požuriti sa sabah namazom

Enes ibn Malik prenosi od Zejd ibn Sabita da je rekao: „Sehurili smo sa Allahovim Poslanikom, a zatim je ustao da klanja (sabah) namaz.“ Kaže Enes: Rekao sam Zejdu: „Koliko je bilo između poziva(ikameta) i sehura?“ Odgovori: „Toliko da se prouči pedeset ajeta.“   Iz hadisa se zaključuje: Vrijednost odgađanja sehura sve do pred zoru; Da se ubrzo nakon toga pristupi sabah namazu, tj. da namaz bude blizu od nastupa vremena imsaka (vremana sustezanja od svega što kvari post); Da je vrijeme imsaka zapravo pojava zore, kao što je u riječima Uzvišenog (u prijevodu): „…jedite i pijte sve dok ne budete mogli razlikovati bijelu nit od crne niti zore…“ (2:187). Na osnovu ovoga se zna da je vrijeme imsaka sprva izlaska/nastupa zore, i da je novotarija to što neki ljudi određuju dva vremena – vrijeme imsaka i vrijeme izlaska zore.

Post je i suzdržavanje od ružnog govora

Prenosi se od Ebu Hurejre da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik : „Ko ne ostavi ružan (zabranjen) govor i postupanje po njemu, i džehl (glupost) – Allah nema potrebe da taj ostavi svoju hranu i piće. “ Ovaj hadis ukazuje na sljedeće:   Hadis je dokaz da je obaveza postaču da čuva svoj post od svega što može uticati na njegovu ispravnost i što može umanjiti nagradu posta. Bojati se da onaj ko uradi nešto što je zabranjeno (od riječi i djela ) tokom posta, da mu Allah neće primiti taj post Ovaj hadis je dokaz da post nije samo uzdržavanje od jela i pića, nego da moraju postiti svi udovi i organi tako što će ostaviti ono što je Allah zabranio. Iz ovog hadisa vidimo da je post odgojna medresa koja nas podstiče na lijep ahlak i dobra djela. Šerijatski post jeste post udova od grijeha, stomaka od jela, polnog organa od odnosa. Samo onaj ko bude tako postio zaslužiće obećani oprost i nagradu.