Svi članci kategorisani pod: Ahlak

Osnove svih grijeha

Kaže Ibnu-l-Kajjim : „Osnove svakog griješenja, i velikih i malih grijeha, su tri: vezivanje srca za nekoga mimo Allaha, pokornost snazi srdžbe, te poslušnost strastvenoj snazi, tj. ove osnove su širk, nepravda i razvrat. Vrhunac vezivanja za nekoga mimo Allaha je širk, i da se zagovara uz Allaha drugi bog. Krajnji cilj pokornosti snazi srdžbe je ubistvo, a konačna svrha poslušnosti strastvenoj moći je blud. Zbog toga je Allah zajedno spomenuo ovo troje u Svojim riječima: Osobina ovih triju grijeha je da međusobno poziva jedno ka drugom; širk zove ka nepravdi i razvratu, kao što iskrenost (u obožavanju Allaha) i tevhid – ispoljavanje Allahove jednoće odagnava nepravdu i razvrat od iskrene osobe. Rekao je Uzvišeni: Zlo (spomenuto u ajetu) je ‘išk – luda zaljubljenost, a razvrat (el-fahša) je blud. Isto tako, nepravda vodi ka širku i razvratu, jer je širk ustvari najveća nepravda, kao što je najpravednija pravda tevhid – očitovanje jednoće Allahu. Dakle, pravda je sudrug tevhida, a nepravda je bliski prijatelj širka. Otuda Allah oba primjera skupa spominje. Što se tiče prvog, to …

Ibn El-Dževzi o svjesnosti osobe koja umire

Šejh, imam, ‘alim, šejhul-islam Faradž Abdurahman ibn Ali ibn Muhammed ibn El-Dževzi je rekao: ”Od najinteresantnijih stvari je i svjesnost osobe koja umire pri vremenu njegove smrti. On postaje svjestan do nivoa koji se ne može objasniti i zabrinut bez granica. Žudi za prošlim vremenom, želi da bude ostavljen kako bi nadoknadio ono što je propustio i kako bi bio iskren pri pokajanju u skladu sa svjesnošću koje sada ima radi blizine smrti. Takav iz žalosti gotovo da ubije svoju dušu prije njezine stvarne smrti. A kada bi se jedan atom ovakve iskrenosti našao pri čovjeku u vremenu zdravlja i blagostanja, sve ono što je namjerio činjenjem dobrog djela bilo bi ostvareno (primljenost njegovog djela bi bila zagarantovana). Tako da onaj koji je obdaren znanjem zamišlja svoj posljednji čas i radi po onome što taj čas zahtjeva. A ako nije u stanju onda ga zamišlja u onolikoj mjeri koliko je u mogućnosti kako bi spriječio ruku požude i izazvao ozbiljnost i iskrenost u sebi. A što se tiče osobe čiji je zadnji tren pred njegovim …

Ljubav prema nepoznatošću

Šejh Sejid El-Affani u svojoj knjizi o ihlasu (iskrenosti) spominje: Abdullah ibn Mubarek je rekao: ”Razvijaj ljubav prema nepoznatošću, skrivanju od ljudi, i mržnji prema slavi. Ne pokazuj sebe kao nekog ko voli da bude nepoznat, skriven od ljudi tako uzdizajući sebe iznad drugih. Činjenica da sebi pripisuješ zuhd (asketizam, neovisnost) te upravo izvodi iz prostora zuhda jer time ćeš sebi prizvati hvalu i divljenje drugih ljudi.” Nepoznatost mu nije sramota Onome ko je od vrlina i od potpunosti Jer i Noć Kadr nam je ostala nepoznata A ona je najbolja od noći ”Moj brate, ako želiš put iskrenosti, bježi od buke i zveckanja slave. Bježi od vike koja dolazi sa poznatošću. Budi poput korijena drveta; drži ga uspravnim i daje mu život a samo je skriveno pod zemljom i ne možeš ga vidjeti. Ili budi poput temelja građevine, da nema temelja ne bi ni zidovi bili pravljeni a ni same kuće ne bi bilo a ipak ih niko ne vidi.” Ibrahim En-Nehai je rekao: ”Oni (ispravni prethodnici) nisu voljeli pokazivanje djela koja su radili …

Kći se udaje radi vjere i morala prosca

Neki staratelji ne dozvoljavaju svojim kćerima udaju za one koji su ih dostojni. Pa kakav je propis toga i kako da se one ponašaju (u takvoj situaciji)? Ovo pitanje je postavljeno šejhu Usejminu pa je odgovorio: “Ovo pitanje je veoma važno i ujedno veliki problem, jer neki ljudi su, da Allah sačuva, pronevjerili Allaha, i pronevjerili svoje emanete/odgovornosti čineći nepravdu svojim kćerima. Obaveza štićenika je da slijede ono sa čime je zadovoljan Allah i Njegov Poslanik . Uzvišeni je rekao (u prijevodu): “Udajite neudate i ženite neoženjene” -tj.sklapajte brakove među slobodnima- i čestite robove i robinje svoje.” tj.sklapajte brakove među dobrim svojim slugama, sluškinjama i onima koje oslobodite. (En-Nur, 32) A Poslanik kaže : “Kada vam dođe onaj čijim ste ponašanjem i vjerom zadovoljni oženite ga. Ako tako ne postupite pojaviće se smutnja na Zemlji i veliki nered.” Neki ljudi, da nas Allah sačuva, od svoje kćeri napravi robu koju prodaje onome kome on hoće a uskraćuje je onome kome hoće. Pa je udaje za onoga čije ponašanje i vjera nije zadovoljavajuća jer on misli …

Kakvo je mišljenje o sebi imao selef

Helef ibn Temim je rekao: ”Čuo sam Sufjana Es-Sevrija u Meki kako govori ljudima okupljenim oko sebe:”Izgubljen je umet kada je uzeo nekog poput mene kao primjernog/uzora” A kada bi bio upitan, odgovorio bi: ”Nisam podoban da odgovorim.” Pa bi bio upitan: ”Pa koga onda da pitamo?” odgovorio bi: ”Pitajte učenjake i tražite uputu od Allaha.” Iako je bio jedan od najvećih učenjaka svoga vremena. El-Sirri El-Sakti je rekao: ” Ne bih želio da umrem u zemlji gdje sam poznat.” pa je bio upitan: ”A zašto to o Ebu El-Hasane?” pa je rekao: ”Bojim se da me mezar ne primi pa da me ostavi razotkrivenim i poniženim.” El-hasan El-Basri je rekao: ”Družio sam se sa ljudima naspram kojih sam bio poput kriminalca i lopova.” Neki časni ljudi su jednom spomenuti u društvu Mukhalida ibn Husejna pa je počeo da citira poeziju: ”Ne spominji njih zajedno s nama time miješajući ih, zaista zdravi koji hoda nije isti kao sakati…” Katada je rekao: ”Isa ibn Merjem je rekao: ”Pitaj me, jer zaista moje srce je mehko i …

Vjernik se žali Allahu na samog sebe

This entry is part 6 of 9 in the series Zahvalnost Allahu je put promjene stanja u bolje Rekao je Ibnu-l-Kajjim : „Neznalica se žali na Allaha ljudima, i to je vrhunac neznanja o onome na koga se žali, kao i onome kome se žali. Zaista on, da je spoznao svoga Gospodara ne bi se na Njega žalio, a da je spoznao ljude ne bi se njima žalio. Neko od selefa je vidio određenog čovjeka da se jadi drugome na svoje siromaštvo i nedaću, pa mu je rekao: ‘O ti, tako mi Allaha, nisi ništa povećao kada se žališ na Onoga ko je prema tebi milostiv onome ko ti nije milostiv.’ U vezi ovoga je rečeno: ‘Kada se žališ Ademovom sinu, doista se Žališ na Samilosnog onome ko nije milostiv.’ Čovjek koji je spoznao Allaha jad svoj iznosi samo Njemu, a najveće je spoznaje onaj ko svoje žaljenje uputi Allahu protiv samog sebe, ne na ljude. Takav se zapravo jadi na stvari koje vode ovladavanju ljudi njime, i takav gleda u riječi Uzvišenog: i u …

I neka se za to natječu oni koji se hoće natjecati

”…Znaj da duša voli da dosegne viši status i poziciju od onih sličnih njoj i to proizvodi ponos i zavist. Međutim, pametni se trude da ostvare vječni položaj koji je Allahovo zadovoljstvo. A u bliskosti Njemu okreće leđa kratkotrajnim pozicijama koje su popraćene njegovim nezadovoljstvom što ukazuje na čovjekovu propast, niskost i udaljenost od Allaha. Ulaganje truda u ostvarenje ovog drugog položaja je pokuđeno i takmičenje u pridobijanju takvog položaja je obična bahatost i pogrešna ambicija. A što se tiče prvog, trajnog položaja pa takav je pohvalan, uzvišeni Allah kaže: وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ “… i neka se za to natječu oni koji se hoće natjecati.” [Prevod značenja Kur'ana 83:26] Hasan El-Basrî kaže: “Ako vidiš čovjeka da se natječe sa tobom u Dunjaluku, ti se s njim natječi u Ahiretu.” Vuhajb bin El-Verd je rekao: “Ako se možeš osigurati da te niko ne može stići u prednjačenju ka Allahu, onda i uradi tako.” Muhamed bin Jûsuf El-Asbahânî je rekao: “Ako osoba čuje da postoji druga osoba koja je pokornija Allahu od njega, to treba da …

Šejtanove metode protiv čovjeka

Ljutnja i strast. Ljutnja je zaista smrt za razum. Kad god se čovjek naljuti šejtan se njime igra kao što se dječak igra s loptom. Zavist i pohlepa. A ako rob bude pohlepan za nečim ta će ga pohlepa oslijepiti, učiniti gluhim, i odvesti u zabludu. El-Hasan je govorio: Tri su korjena zla: pohlepa, zavist i oholost. Oholost je spriječila Iblisa da učini sedždu Ademu. Pohlepa je istjerala Adema iz Dženneta, a zavist je natjerala Ademovog sina da ubije svoga brata. Sitost od hrane, čak i ako je hrana halal, jer sitost jača strasti, a strasti su šejtanska oružja.   Vehib ibnul-Verd je rekao: Doprlo je do nas da se zli Iblis prikazao Jahji sinu Zekerijja, i rekao mu: “želim da ti dam savjet.” “Lažeš, ti nećeš dati savjet, ali obavijesti me o ljudima” – odgovori Jahja . Iblis mu reče: “Oni su kod nas tri vrste: prva vrsta je najteža za nas. Mi se trudimo dok ga se ne domognemo i zavedemo ga, ali on počne učiti istigfare i kajati se (činiti tevbu) i upropasti …