Svi članci kategorisani pod: Ahlak

Upropastili su svoje znanje

Ibn El-Dževzi u svojoj knjizi ”صيد الخاطر” kaže: ”Upoznao sam mnoge učenjaka čije je stanje i količina znanja bila veoma različita. Našao sam da je najkorisniji od njih bio onaj koji je radio po svom znanju makar drugi bili i učeniji od njega. Vidio sam ljude od učenih koji su pamtili hadise i znali predaje ali bi dozvoljavali trač pod plaštom džerhu-ta'adila (kritika na prenosioca predaje) a znali su da i naplaćuju prenošenje znanja hadisa. Također žurili bi da odgovore na postavljena pitanja makar ih to dovodilo da pogriješe bojeći se da ne izgube status u očima ljudi. Upoznao sam AbdulVehaba El-Enmatija (عبد الوهاب الأنماطي) a on je bio na onome na čemu su bili selefi. Na njegovim okupljanjima se nije čuo trač i nikada nije tražio platu za saslušavanje i prenošenje hadisa. Ako bi mu pročitao neku predaju koja omekšava srca on bi žestoko plakao. To mi je uticala na srce i izgrađivalo ga još više a bio sam veoma mlad u to vrijeme. Bio je poput učenjaka čije opise čitamo iz starih tekstova …

Kada je bolje da se ne oprosti

Allah u Kur'anu kaže: Riječi ”A onoga koji oprosti i izmiri se…” znače samo ukoliko je taj oprost ujedno i reforma odnosno promjena na bolje. Ovo se uzima kao osnova u svim primjerima gdje se spominje oprost (العفو). Uistinu osnovno je da oprost sadrži i promjenu na bolje odnosno reformu jer oprost bez ikakve promjene nema koristi niti je to pohvalan oprost. Primjer, ako osoba zgriješi prema drugoj a poznat je po zloćudnosti i nepravdi prema drugima onda nije u korist promjene da mu se oprosti jer će mu to pomoći da i dalje nastavi istim zlim putem. Međutim ako čovjek ćovjek učini nepravdu drugom a poznat je po blagosti ali je u trenutku slabosti nekome učinio nepravdu onda je reformatorski da mu se i oprosti. Slično je i u saobraćajnoj nesreći, ako je osoba poznata po neopreznoj i divljoj vožnji, ne pazi na pravila saobraćaja i na sigurnost drugih. Ukoliko ga odgovorni poštede i puste, ovakav oprost nije u korist društva nego je korisnije da se takav prikladno kazni i da naplati štetu. Iz …

Koliko…?

Prenosi se da je Vehb Ibn Munebih rekao: ”Upitao je jedan učenjak drugoga koji je bio bolji od njega u znanju, ”Koliko da izgradim?” ovaj mu odgovori: ”onoliko koliko će te zaštititi od sunca i kiše.” Zatim upita: ”Koliko hrane da jedem?” odgovori mu: ”Više od onoga što te ostavlja gladnim a manje od onoga što te čini sitim.” zatim upita: ”Koliko da odjeće nosim?” Ovaj mu odgovori: ”Onoliko koliko je Mesih nosio.” Upita zatim: ”Koliko da se smijem?” odgovori mu: ”Onoliko da se pokaže na tvome licu ali da se ne čuje u tvom glasu.” Nastavi dalje: ”Koliko da plačem?” On mu odgovori: ”Nikad se nemoj umoriti od plača iz straha od Allaha.” ”A koliko da sakrijem od svojih djela?” Odgovori mu: ”Dok ljudi ne pomisle da nisi uradio dobrog djela.”, ”A koliko da pokažem?” On odgovori: ”Onoliko koliko će navesti mudre da prate tvoj primjer ali spriječiti druge ljude da pričaju o tebi.” Vehb je rekao: ”Sve ima dvije strane i sredinu. Ako uhvatiš jedan kraj drugi će pasti ali ako uhvatiš sredinu …

Liječenje srdžbe

This entry is part 30 of 30 in the series Svojstva Allahovog Poslanika Srdžba i njezino liječenje Muhammed ibnu-l-Džemil Zejnu Kaže Uzvišeni: Prenosi se od ‘Aiše da je rekla: „…Allahov Poslanik se nije svetio radi sebe, osim da se povrede Allahove svetinje pa bi se svetio radi Allaha.“ Allahov Poslanik je rekao: „Ko savlada svoju srdžbu a u stanju je da je ispolji, Allah će ga pozvati pred svim stvorenjima na Sudnjem danu, i daće mu da odabere koju god huriju htjedne.“ Takođe je rekao: „Nije snažan čovjek po hrvanju, već je snažan onaj koji sobom vlada pri srdžbi.“ Došao je neki čovjek Vjerovjesniku i rekao mu: ‘Oporuči mi nešto, i nemoj duljit kako bi to zapamtio.’ Pa je Allahov Poslanik rekao: „Ne srdi se.“ Prenosi se od Sulejmana ibn Surda se se neka dva čovjeka međusobno grdila/psovala u prisustvu Allahovog Poslanika – a mi smo tu sjedili – jedan od njih dvojice bi psovao onog drugog izlijevajući srdžbu, lice mu se zacrvenil bilo. Vjerovjesnik tada reče: „Ja znam riječ, kad bi je ovaj kazao …

Pokazatelji korisnog znanja

Šejh Bekr ibn Abdullah Ebu Zejd u svojoj knjizi Hidajetu-Talibil-ilm navodi slijedeće pokazatelje korisnog znanja pa preispitajmo sami sebe koliko se možemo pronaći u njima: Primjenjivanje znanja. Mržnja prema hvali, komplimentima i nepokazivanje oholosti prema drugima. Povećanje skromnosti prilikom povećanja znanja. Bježanje od ljubavi prema položaju, slave i ovosvjetskih uživanja. Ostavljanje tvrdnje da posjeduje znanje. Posjedovanje lošeg mišljenja o sebi i lijepog mišljenja o drugima i neomaložavanje drugih. Abdullah ibn El-Mubarek je uobičavao da kada bi se spomenuo selef (prethodne generacije) da poetično kaže: لَا تَعْرِضَنَّ بِذِكْرِنَا فِي ذِكْرِهِمْ … لَيْسَ الصَّحِيحُ إِذَا مَشَى كَالْمُقْعَدِ ‘’Ne upoređujte nas sa njima, jer zdrava osoba koja hoda nije poput one nepokretne’’. El-Hafiz Ibn Redžeb El-Hanbeli je napisao u Fadlul- ilm-Es-Selef alel ilm-El-Halef (prednost znanja selefa nad znanjem halefa): ‘’Od znakova korisnog znanja je da uči čovjeka da bježi od ovosvjetskih uticaja, od kojih su najgori želja za vlašću, slavom i hvalom. Uči ga kako da izbjegava spomenuto, i da se trudi u klonjenju od istog, a ako bi se nešto od ovog i desilo bez njegovog izbora …

Svako dobro djelo je sadaka

Prenosi se od Huzejfe da je Vjerovjesnik , rekao:” Svako dobro djelo je sadaka.” Ibn Redžeb smatra da se sa sadakom misli na sve vrste dobrih djela i dobročinstva. Čak i blagodat Allaha koja od Njega doseže do Njegovih robova je Njegova sadaka koju im je podario. Poslanik , je rekao o kraćenju namaza na putovanju: “To je sadaka koju je Allah udjelio vama, pa prihvatite Njegovu sadaku.” On je rekao i sljedeće: “Ko klanja noćni namaz, pa ga nekada savlada san i prespava taj namaz, Allah će mu upisati nagradu za taj namaz i njegov san biva sadakom od Allaha koju je On udjelio njemu.” Halid bin Midan je rekao: “Allah , doista, svaki dan udjeli jednu saduku , a Allah ne udjeljuje nikom od Njegovih stvorenja bolju sadaku od te da On spominje roba.” Dvije su vrste sadake koja nije u novčanom obliku: Ona sadaka čija korist i dobročinstvo prelaze na stvorenja pa tako biva sadakom za njih, a možda je bolja i korisnija od samog imetka. Ovo je poput naređivanja na dobro …

Zloupotreba mobitela

Napisao: Muhammed b. Ibrahiim el-Hamed Zaista telefon, sa svim njegovim funkcijama, igra važnu ulogu, pruža nam velike usluge, uskraćuje nam mnogo truda, bilo da se radi o vremenu, imetku, odlascima, dolascima itd. Međutim, postoje stvari koje predstavljaju nezahvalnost na tim blagodatima, stvari na koje bi bilo lijepo ukazati i upozoriti na njih, da bi upotpunili koristi koje očekujemo služeći se ovom blagodati, te da one ne budu uzrocima nanošenja štete onima koji ih čine. Od stvari na koje treba ukazati i kojih bi se trebali pridržavati jesu, pored ostalih: Snimanje razgovora, ili uključivanje zvučnika u prisustvu drugih bez odobrenja sagovornika korištenje mobitela u svrhu fotografisanja, Snimanje razgovora, ili uključivanje zvučnika u prisustvu drugih bez odobrenja sagovornika Možda neko od ljudi nazove svog prijatelja, ili ga pozove njegov prijatelj, a on snima taj razgovor, ili ga stavi na ozvučenje, a oko njega su oni koji slušaju taj razgovor. Zaista taj postupak ne priliči nekom razumnom, posebno ako se radi o tajnom govoru ili vezanom striktno za njih dvojicu. To se možda može čak smatrati i vidom prevare …

Altruizam

Kaže Ibnu-l-Kajjim : „Najkorisniji čovjek tebi je onaj koji ti omogući sebe da pri njemu posiješ hajr, ili učiniš njemu dobro. Zaista je on divan pomagač tebi za tvoju korist i potpunost. U stvarnosti tvoje korištenje njega je kao njegovo korištenje tobom, ili više. A najštetniji čovjek tebi je onaj koji ti omogući sebe da preko njega griješiš Allahu. Zaista je takav pomagač tebi u tvojoj šteti i nedostatku.“

Oprost prilikom rasprave

This entry is part 25 of 30 in the series Svojstva Allahovog Poslanika Muhammed ibnu-l-Džemil Zejnu Oprost prilikom rasprave Prenosi se od Ebu Hurejre da je neki čovjek uvrijedio Ebu Bekra – a Vjerovjesnik je sjedio i osmijehivao se – pa kada je ovaj povećao vrijeđanje uzvratio mu je (Ebu Bekr) nečim od njegovih riječi. Tada se naljuti Vjerovjesnik i ustade, potom ga Ebu Bekr pristiže (i reče): ‘O Allahov Poslaniče, ovaj me je vrijeđao a ti si sjedio, pa kad sam mu odgovorio samo nekim njegovim riječima naljutio si se i ustao?’ Poslanik reče: ‘Bio je uz tebe melek koji je njemu uzvraćao, pa kada si mu ti odgovorio došao je šejtan. O Ebu Bekre, tri su stvari istina: ‘Nema nijednog roba kojem bude učinjena neka nepravda, pa to on oprosti radi Allaha, osim da će Allah time s ponosom uzdići njemu pobjedu, i nijedan čovjek neće otvoriti vrata udjeljivanja želeći time povezati (ljude) osim da ću mu Allah povećati time mnoštvo, i neće bilo ko otvoriti vrata traženja/prošenja želeći time mnoštvo (imetka) osim …

Ne prodaji dušu za nisku cijenu

Šejh Sajid El-Afani je rekao: ”Ko god traži Allaha, zatim plemenitost i čast, neka ne prodaje dušu za nisku cijenu kada ispred njega stoji vječni Dženet. Zaista stvoreni smo samo da živimo u Dženetskim baščama koje nam je Allah stvorio.” El-Džunejd je rekao: ” Znaj da se Allah približava srcima onih robova koji nastoje da budu bliži Njemu, pa pogledaj šta je blizu tvoga srca.” El-Afani je rekao: ”Poznavanje velčine Allaha, Kralja svih kraljeva će olakšati čovjeku da ostvari iskrenost. Takođe, poznavanje da se srca ljudi nalaze u Allahovoj ruci i da On upravlja njihovim stanjima, da On naređuje i zabranjuje, uzdiže u položaju i ponižava, i upravlja srcima stvorenja, tako da srce koje pokušavaš da pokažeš drugima je u ruci Onoga kome nisi pokoran. Nevjerovatno je da Ga poznaješ a da Mu ipak nisi iskren. Nevjerovatno je da čuješ njegov poziv a da odgađaš odgovor. Zaista sve ima zamjenu a samo Allah nema zamjenu.” Neko od selefa je rekao: ”Bori se protiv svoje duše i spriječi rija (pretvaranje/pokazivanje pred drugima) i zamisli da su …