Autor: redakcija

Propis klanjanja dženaze u odsustvu

This entry is part 2 of 4 in the series Odabrane fetve šejha ‘Ulvana Pitanje Koji je propis klanjanja dženaze mejjitu koji je odsutan (dženaza u odsustvu)? Odgovor: Poznato je razilaženje po ovome pitanju, vjerodostojnim putem se prenosi je da je Poslanik klanjao dženazu u odsustvu Nedzašiji kada je preminuo; izašao je sa svojim ashabima na musalu, poredao ih u safove i donio 4 tekbira (na tom namazu). Ovaj hadis bilježe Buharija i Muslim od Malika ibn Šihaba, od Se'ida ibn Musejjeba, od Ebu Hurejre . Jedna skupina učenjaka kaže da se dženaza može klanjati svakom odsutnom i ovo je mišljenje imama Šafije i Ahmeda u jednom rivajetu. Ovo mišljenje je odabrao i Ebu Muhammed ibn Hazm . Druga skupina kaže da nije ispravno da se klanja dzenaza odsutnom uopšte, a da je hadis Ebu Hurejre o tome da je Poslanik klanjao Nedžašiji dženazu važi isključivo za njega i da niko nema pravo da uradi nešto slično. Ovo je mišljenje Ebu Hanife, Malika i jedan rivajet od imama Ahmeda ! Treća skupina kaže da kada …

Allahovo pravo prema ljudima

Rekao je Uzvišeni:   Ibn Kesir kaže: “Uzvišeni Allah naređuje da se čini ibadet samo Njemu Jedinom, Onome koji nema sudruga, pa doista je On: El-Halik  – Stvoritelj, El-Razik – Opskrbitelj, El-Mutefadil – Dobrotvor prema Svojim robovima, u svako vrijeme i na svakome mjestu, pa On zaslužuje kod svojih robova da samo Njega obožavaju i da Mu ništa od stvorenja ne smatraju ravnim.   Ovo je Allahov Poslanik objasnio Muazu riječima : ‘Znaš li šta je Allahovo pravo kod robova?’ Muaz   mu odgovori:’ Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju!’ Tada reče Poslanik salallahu alejhi ve sellem:‘ Da Ga obožavaju i da Mu nikoga ne smatraju ravnim’-zatim je rekao:'A znaš li kakvo je pravo robova kod Allaha, kada to budu činili? Da ih ne kazni!’ “   Ibn Redžeb  kaže: “Uzvišeni Allah je u ovom ajetu spojio spomen Svog prava kod roba, te  pravo robova prema drugim robovima, kao i to da je podijelio robove prema kojima je obavezno dobročinstvo na pet vrsta: Onaj ko izmedju sebe i drugog insana ima rodbinsku vezu, a spomen roditelja je izdvojio zbog njihovog isticanja …

Namaz nakon izlaska sunca

This entry is part 1 of 4 in the series Odabrane fetve šejha ‘Ulvana Pitanje: Koje je ispravno mišljenje po pitanju hadisa koji je došao u vezi namaza nakon izlaska sunca? Odgovor: Ovaj hadis se od Poslanika prenosi putem Enesa ibn Malika, Ebu Umame, Ibn Omera, Aiše i drugih, ali ništa od toga nije vjerodostojno. Hadis koji prenosi Enes bilježi Tirmizi u svome Džami'u od Abdulaziza ibn Muslima: Prenosi Ebu Zilal od Enesa ibn Malika da je rekao: Poslanik je rekao: “Ko klanja sabah namaz u džematu, zatim sjedne spominjući Allaha sve dok ne izadje sunce, a zatim klanja dva rek'ata, imat će nagradu sličnu nagradi hadždža i umre, potpuno, potpuno, potpuno!” Kaže Ebu ‘Isa (Tirmizi): “Ovaj hadis je hasen garib,” tj.slab. A Ebu Zilal nije uopšte pouzdan prenosilac,tako kaže Jahja ibn Me'in, i slabim su ga ocjenili i Ebu Davud, Nesai, Ibn ‘Adijj i drugi. Hadis Ebu Umame bilježi Et-Taberani u Mu'džemul-kebir putem Usmana ibn Abdirrahmana, od Musa ibn Alijja, od Jahja ibn Harisa, od Kasima ibn Abdirrahman, od Ebu Umame od Poslanika . …

Efekat visine

Jedno specifično znanje, koje je izloženo u Kur'anu stoljećima prije njegovog naučnog otkrića, vezano je za sastav atomosfere. Sada je poznato da, što se više penjemo prema nebu, nailazimo na sve manje zraka, a tako i kisika bez kojeg nema disanja. Oni koji lete na velikim visinama, avionima ili balonima, osjećaju oštru kontrakciju pluća, što uzrokuje bol. U vrijeme objave Kur'ana u sedmom stoljeću niko nije mogao znati da bi uspon ka nebu mogao uzrokovati pritisak i bol u grudima, iz prostog razloga što je to bilo u razdoblju prije bilo kakvih letova.   1. Naučne činjenice o stanju čovjeka ne velikim visinama. Atmosferski slojevi i njihovi fiziološki efekti na čovjeka. a) Fiziološki dovoljno područje za čovjeka je od morskog nivoa pa do 10.000 metara iznad površine mora. Kisik u ovom atmosferskom sloju je dovoljan za preživljavanje čovjeka. b) Fiziološki nedovoljno područje je između 10.000 do 50.000 metara. U ovoj zoni postoji manjak kisika, pored smanjenja atmosferskog pritiska. Ovo može rezultirati u čisto fiziološkim simptomima na ljudsko tijelo, pa se događaju simptomi hipoksije (nedostatka kisika) …

Prihvatanje istine u primjeru selefa

This entry is part 5 of 5 in the series Prepreke na putu istine Selefi i prihvatanje istine Nema sumnje da su naši ispravni prethodnici bili od onih koji su najviše žudili ka spoznaji istine, trošili i udjeljivali najdraže i najvrijednije samo kako bi došli do iste; a što se tiče prihvatanja istine onda kada je spoznaju, pa nema toga koji bi mogao da se poredi s njima i njihovom predanošću za istinom. To su bili ljudi koji su živjeli i umirali radi istine, i koji su žrtvovali sve ono što su posjedovali samo kako bi istina bila gornja. Evo nekih od primjera koji na to ukazuju. Imam El-Kurtubi i Ibn Kesir u svojim tefsirima spominju da je Omer ibnu-l-Hattab jednom na hutbi odredio vrijednost mehra (vjenčanog dara) te je zabranio da se ona prelazi. Tada je neka žena ustala i rekla: ‘O halifo pravovjernih, ti nemaš pravo ograničavati mehr.’ Na to će Omer: ‘Zbog čega?’, te mu žena prouči ajet: („ …i jednoj od njih dali ste blaga“), tada reče Omer: ‘Žena je pogodila, …

Prihvatanje istine kroz šerijatske dokaze

This entry is part 4 of 5 in the series Prepreke na putu istine Ovdje ćemo spomenuti šerijatske dokaze, te neke govore ashaba, tabiina i ostalih od selefa, koji ukazuju da se istina mora prihvatiti bezuslovno, i da čovjek ne smije postavljati između sebe i istine bilo kakvu prepreku i barijeru. Trebalo bi da svako širokih prsa prihvati istinu, jer je to blagodat i milost Uzvišenog Allaha na koju mu je On ukazao. Rekao je Uzvišeni Allah: Imam i mufessir El-Kurtubi je o ovom ajetu rekao: „'Slijedite ono što vam se od Gospodara vašeg objavljuje’ tj., Kur'an i sunnet. Rekao je Uzvišeni: “…Ono što vam Poslanik da, to prihvatite, a ono što vam zabrani – ostavite“ (El-Hašr:7) Ovo znači: slijedite vjeru islam i Kur'an, i smatrajte halalom ono što je on ohalalio, i haramom ono što je on oharamio, pokoravajte se naredbi Njegovoj, i klonite se zabrana Njegovih. Također, ajet ukazuje na to da se ostave i odbace mišljenja onda kada se pojavi šerijatski tekst (tj. istina).“   Rekao je šejh Es-S'adi : „'i pored Njega ne …

Istina nije monopol nijednog čovjeka

This entry is part 3 of 5 in the series Prepreke na putu istine Svjedoci smo da je danas stanje muslimana općenito, a islamskih džemata posebno, takvo da teško prihvataju istinu kada im dođe od nepoznatog ili neistomišljenika. Jedan od uzročnika takvog stanja je to što se muslimani u ovom vremenu odgajaju da slijede „istinu“ samo kada im dođe od njihovog šejha, daije, ili studenta, a što upravo ukazuje na postojanje taklida (slijepog slijeđenja), makar to negirali svojim jezicima, dok nam njihova djela pokazuju da su veoma uskogrudni i hladni spram istine kada dođe od onoga koga ne poznaju. Nema nimalo sumnje da je ovakvo ophođenje spram istine neispravno, to nije praksa naših dobrih prethodnika, naprotiv, oni su uvijek težili istini i prihvatali istu kada im dođe, svejedno bio njen dostavljač njima poznat ili nepoznat, istomišljenik ili protivnik, prijatelj ili neprijatelj, jer je čovjek dužan prihvatiti istinu onda kada mu dođe i spozna je, a nipošto ne smije istu odbacivati uz izgovore tipa: „Vjera se ne uzima od svakoga“, ili: „Učenjaci nisu uzimali hadis od …

Povjerenje

Allah je opisao sve poslanike svojstvom da su oni povjerljivi, i svaki je poslanik kao dokaz svoje misije imao i ovu osobinu – povjerljivost. Kur'an kazuje da je svaki vjerovjesnik svom narodu saopštio upravo tu svoju osobinu, kao što je u Allahovim riječima: U opisu Musaa Allah kaže: U vezi Jusufa stoji : Što se tiče našeg poslanika Muhammeda , poznato je da je i prije poslanstva imao nadimak el emin – povjerljivi. Stanovnici Mekke su u njega imali povjerenje. Šta više, odabrali su ga da im čuva stvari od vrijednosti. Zatim, kad je činio hidžru u Medinu opunomoćio je Aliju da vrati ljudima njihove stvari, – ovako je postupao jer je bio povjerljiv. U hadisu Abdullaha ibn ‘Abbasa stoji da je vladar Bizantije Herakl upitao Ebu Sufjana (prije nego je primio islam) o Poslaniku : „ Da li krši zadanu riječ? – upitao je. -Ne – rekoh…“ „- Šta vam naređuje? – pitao je. -Govori – kazao sam: – Obožavajte Jedinog Allaha, ne pridružujte Mu sudruga, i napustite ono što vam (o tome) govore …

Zadnji izdisaj nostalgije za panislamizmom

This entry is part 4 of 8 in the series Činjenice o šiijama; odnos muslimana prema šiijama Nostalgija za panislamizmom Šiitska vjerovanja su dinamične dogme koje su se usljed historijskih epoha „usavršavale“ u novije forme, zbog čega se može odgovorno reći da danas šiitska sekta sve više ima tendenciju da postane zasebna religija. Istine radi, u učenjima ove sekte postoje određene dogme koje se slažu sa izvornim islamskim učenjem, ali daleko od toga da se svrsta pod islam čiji su temelji prevashodno Kur'an i Sunnet. Otuda su muslimani kroz hod vijekova upozoravali na zabludu i pogubnost šiitskog naučavanja. S druge strane, u periodu iza Drugog svjetskog rata pojavljuju se islamski učenjaci koji su pokušavali napraviti dijalog između sunija i šija, ali je svaki pokušaj završio u ćorsokaku zbog razlike u razumijevanju temelja islama. Zadnje nade su legle na smrtničku postelju 1979-te god. s iranskom revolucijom koja je, nakon ustoličenja Homeinija, počela da ističe šiitske parole, a svoje ideale o Velikoj Peziji da pretvara u stvarnost. U tome uspjeva samo zbog neznanja i lahkomislenosti muslimana. Zbog …