Autor: redakcija

Jelo i piće iz zaborava ne kvari post

Prenosi se od Ebu Hurejre da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik  : „Ko zaboravi da posti, pa pojede i popije , neka upotpuni svoj post – to ga je Allah nahranio i napojio“ Ovaj hadis ukazuje na sljedeće: Post je ispravan onome ko jede i pije iz zaborava, pod uvjetom da nastavi post. Taj dan ne mora napostiti. Analogno jelu i piću pod propis zaborava potpadaju i ostale stvari koje kvare post, kao odnos sa ženom itd. Ko iz zaborava prekine post nije griješan kod Allaha, odnosno opravdan je jer nije imao namjeru prekidanja posta. Isti propis kao onaj ko prekine post iz zaborava ima i onaj ko prekine post pod prisilom. Takođe se spominje da isti propis ima i onaj koji ne zna šta kvari post pa to preduzme i učini .

Sunnet je iftariti se hurmama ili vodom

Prenosi Selman ibn Amir od Alije  a on od Vjerovjesnika da je rekao: „Kada neko od vas iftari  neka se iftari sa hurmom, a ako ne nađe hurmu neka se iftari sa vodom, jer voda je čista.“   Ovaj hadis je dokaz o propisanosti iftara hurmama, a ako nema hurmi onda vodom, i to je sunnet Poslanika prilikom iftara, praksa za koju ćemo biti nagrađeni ako je budemo sprovodili.   Savremena medicina je potvrdila velike koristi iftara hurmama i vodom. Ovaj hadis je i dokaz da je voda sredstvo koje koristimo za čistoću.

Ljudi su na dobru dok god požuruju s iftarom

Od Sehl ibn Sa'da se prenosi da je Allahov Poslanik  rekao : „Neće ljudi prestati biti u dobru sve dok budu žurili sa iftarom“   Neki od propisa ovog hadisa su :   Pohvalno je požuriti sa iftarom nakon što se ustanovi da je sunce zašlo. U požurivanju sa iftarom je hajr (dobro). Ovaj hajr je u slijeđenju sunneta i zadovoljavanju duše s onim što je Allah dozvolio. U ovome je mu'džiza Poslanika , jer oni koji odgađaju iftar su šije rafidije u kojima nema nikakvog hajra.

U sehuru je bereket

Od Enesa ibn Malika se prenosi da je Poslanik rekao: „Sehurite, zaista je u sehuru bereket (blagoslov).“ Sehur označava obrok ili piće koje se uzima pred zoru. Neki od propisa i adaba iz ovog hadisa su: Pohvalno je ustati na sehur, pa makar to bio gutljaj vode ili zalogaj hrane. Sehurenje je od slijeđenja sunneta Allahovog Poslanika , za šta ćemo biti posebno nagrađeni. U sehuru je bereket. Ovaj bereket, kao što to spominje ulema, je: da se s malo hrane i vode isposti cio dan da onaj ko ustane na sehur biva budan u vrijeme kada se uslišava dova, oproštaju grijesi i kada se udovoljava onome koji od Allaha nešto traži; to je i vrijeme kada se Allah spušta na zemaljsko nebo najveći bereket je u slijeđenju sunneta Allahovog Poslanika U sehuru se ogleda razlikovanje od sljedbenika Knjige (Židova i kršćana) koji nisu praktikovali sehur prilikom posta, a što je spomenuto u drugim hadisima.

Propis nazivanja selama mlađoj ženi

Kaže šejh Abdullah El- Fevzan : “Mlađa žena se ne selami od strane muškaraca. Ovo kaže većina učenjaka. Došlo je u Muveti (od imama Malika ): Upitan je Malik da li se naziva selam ženi? Pa je rekao: Što se tiče mutedžaleh tj. starije žene – ne prezirem to, a što se tiče mlađe, to ne volim. Kaže Ibn Abdu-l-Berr : Ne naziva se selam mlađoj ženi, niti ona naziva drugim, a ako joj se nazove selam, nije joj dozvoljeno da odgovori, a ako ona nazove selam ne zaslužuje da joj se odgovori…”

O vrstama širka

Peto pitanje Šta mislite o podjeli širka na tri vrste: veliki, mali i skriveni? Odgovor Ovu podjelu zastupa jedan dio učenjaka, ali ona je upitna; ispravno je da se širk dijeli na dvije vrste: veliki i mali. Što se tiče skrivenog širka, nešto od njega je veliki širk, poput velikog nifaka; munafici pokazuju islam a skrivaju širk. A nešto od skrivenog širka je mali širk, koji ima različite stepene. Čitao sam kod nekih kasnijih učenjaka kada dijele širk na tri dijela kažu: “..i skriveni širk, koji je ispod malog širka.” Ovo uopštavanje bez ograničavanja nije ispravno. Već prije smo spomenuli da skriveni širk može biti veliki širk, čiji počinilac neće biti obuhvaćen šefa'atom zagovornika niti milošću Najmilostivijeg, i Allah mu je odredio vječnu Vatru: “Onaj ko Allahu učini širk, Allah mu je zabranio Džennet i njegovo mjesto je Vatra. A nevjernicima niko neće pomoći” Kaže Uzvišeni: “Doista nevjernici, bilo od sljedbenika knjige ili mušrika, su u Vatri vječno, oni su najgora stvorenja.” A veliki širk je poistovjećivanje Allaha sa nečim mimo Njega u onome što …

Zloupotreba mobitela

Napisao: Muhammed b. Ibrahiim el-Hamed Zaista telefon, sa svim njegovim funkcijama, igra važnu ulogu, pruža nam velike usluge, uskraćuje nam mnogo truda, bilo da se radi o vremenu, imetku, odlascima, dolascima itd. Međutim, postoje stvari koje predstavljaju nezahvalnost na tim blagodatima, stvari na koje bi bilo lijepo ukazati i upozoriti na njih, da bi upotpunili koristi koje očekujemo služeći se ovom blagodati, te da one ne budu uzrocima nanošenja štete onima koji ih čine. Od stvari na koje treba ukazati i kojih bi se trebali pridržavati jesu, pored ostalih: Snimanje razgovora, ili uključivanje zvučnika u prisustvu drugih bez odobrenja sagovornika korištenje mobitela u svrhu fotografisanja, Snimanje razgovora, ili uključivanje zvučnika u prisustvu drugih bez odobrenja sagovornika Možda neko od ljudi nazove svog prijatelja, ili ga pozove njegov prijatelj, a on snima taj razgovor, ili ga stavi na ozvučenje, a oko njega su oni koji slušaju taj razgovor. Zaista taj postupak ne priliči nekom razumnom, posebno ako se radi o tajnom govoru ili vezanom striktno za njih dvojicu. To se možda može čak smatrati i vidom prevare …

Načini spoznaje Allaha

Kur'an je Allahov govor i u njemu se Uzvišeni otkriva Svojim robovima. Ponekad u ogrtaču dominantnosti, veličine i veličanstva, od čega se glave robova povijaju ka zemlji, duše ponizno priklanjaju, glasovi nestaju, a oholost i gordost se rastapaju kao što se so rastapa u vodi. Ili se otkriva u osobinama ljepote i savršenstva, savršenstvom Svojih imena i ljepotom Svojih osobina, i ljepotom Njegovih djela koja ukazuju na ljepotu Njegovog Bića. Tada ljubav prema Njemu zauzme svu moć voljenja u srcu roba, srazmjerno tome koliko rob spozna od osobina Njegove ljepote i savršenosti. Tada srce roba postaje ispunjeno isključivo ljubavlju prema Njemu. A ko bi neko i pokušao tu ljubav usmjeriti na drugu stranu, srce i cijelo njegovo biće bi to odbacili, upravo onako kako pjesnik opisuje: “Od srca se traži da vas zaboravi, al’ navike tijela na to ne pristaju … ” Tako ljubav prema Njemu u srcu postaje njegova narav, a ne teret. Kada se Uzvišeni otkrije u osobinama pravednosti, plemenitosti, blagosti i dobročinstva, kod roba se probude osjećaji nade i ojača njegova ambicija. …

Hadis da je kravlje meso bolest

This entry is part 4 of 4 in the series Odabrane fetve šejha ‘Ulvana Pitanje Šta kažete o hadisu u kojem se kaže da je kravlje meso bolest? Odgovor Ova predaja je došla putem munker lanaca prenosilaca kod Taberanija u djelu “El-Mu'džemul-kebir” i Hakima u “Mustedreku”. Bilježi ga i Ebu Davud u “Merasil” putem Zuhejra ibn Mu'avije: “Pričala mi je jedna žena iz moje porodice od Mulejke bint ‘Amr, od Poslanika . Ovaj hadis je mursel– slab. Nije pouzdanim putem došlo išta vezano za zabranu kravljeg mesa. Allah je svojim robovima dozvolio kravlje meso i time ih darovao Svojom blagodati, pa je nemoguće da je svojim robovima darovao nešto što je bolest i šteta po njih; kaže Uzvišeni: “…i od deva po par, i od krava po par…” Prenosi se u Dva Sahiha putem Aiše da je Poslanik svojim ženama zaklao krave kao kurban, a da je kravlje meso bolest ne bi bilo dozvoljeno približavanje Allahu putem njega, te je stoga obaveza reći da je ova predaja neispravna – batil i da ne postoji način …