Articles published by Arapčić Mirza

Allah motri na ono što rade zulumčari

Kaže Allah: Rekao je Ibn Kesir: „Uzvišeni kaže: ‘Nemoj nikako smatrati Allaha’ – o Muhammede – ‘nemarnim naspram onoga što čine zulumčari’, tj.nemoj ni slučajno smatrati da Allah, kada im…

Učenje rukje radi ovosvjetske koristi

Pitanje: Da li se šerijatska rukja smatra ibadetom? Da li važi za nju da je nije dozvoljeno izvršavati radi neke dunjalučke stvari? Da li se na takvu osobu mogu odnositi…

Propis pisanja ajeta po zidovima, mihrabima, novcu

Šejh Muhammed ibn Salih El-Munedždžid Zahvala pripada Allahu, neka su salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu porodicu i sve njegove ashabe. Nije propisano da se Kur'an ispisuje po zidovima.…

Allahova pravičnost

Rekao je Ibnu-l-Kajjim: “Allahova pravičnost Blago se onome ko je pravedan prema svome Gospodaru, pa prizna svoje neznanje u onome što malo zna, propuste u svojim djelima, mahane kod samog…

Berićet

Bereket Broj Jusufove braće je jedanaest, pa unatoč tome oni su napravili savezništvo protiv njega, dočim je Musa imao samo jednog brata, Haruna , pa on stajaše kao čvrsti oslonac…

Propis naknade za posao bez prethodnog dogovora

Pitanje: Kakav šerijatski propis imaju ljudi koji improvizirano rade kao čuvari na auto parkinzima na javnim ulicama(?), koji te prinuđuju na plaćanje. Nailazimo na poteškoće u vezi ove pojave. Odgovor:…

Možda je nepravednik onaj koji plače

Rekli su učenjaci retorike (arapskog jezika): Došli su u tmini jacijskog vakta kako bi to više pogodovalo laži kao metodi opravdavanja, i kako bi njihov dolazak bio sa okašnjenjem u…

Najvrijedniji واو الجماعة u Kur'anu

Najvrijednije واوالجماعة u Kur'anu, tj. el-vav koje označava množinu. Rekao je šejh Eš-Šenkiti u svom tefsiru Advau-l-bejan u vezi riječi Uzvišenog: Uzvišeni je pojasnio da su oni koje je On…