Allah nas je napojio

  • Facebook
Ovo je 34 dio od ukupno 41 u serijalu Svojstva Allahovog Poslanika
Navigacija serijalom<< O pravednosti Allahovog PoslanikaStrpljivost Allahovog Poslanika >>
Share on Facebook10

Muhammed ibnul-l-Džemil Zejnurahimehullah

Nadnaravnosti Allahovog Poslanikasallallahu 'alejhi ve sellem

Prenosi se od ‘Abdullaha ibn Mes'udaradijellahu 'anhu da je rekao: „Mi smo dokaze (Allahovog Poslanikasallallahu 'alejhi ve sellem) smatrali bereketom, a vi ih smatrate nečim što zastrašuje. Bili smo na određenom putovanju, pa je pomanjkalo vode. Tada Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellemreče: ‘Potražite mi neki ostatak vode.’
Ashabi dođoše sa posudom u kojoj bijaše malo vode. Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellemumoči ruku u tu posudu, i reče: ‘Dođite na berićetli vodu, bereket je od Allaha.’
Kaže ibn Mes'udradijellahu 'anhu: ‘Zaista sam vidio da voda izbija između prstiju Poslanikasallallahu 'alejhi ve sellem, i zaista smo slušali da hrana koju on jede veliča Allaha čineći tesbih.“ 1

Od ‘Imrana ibn Husajnaradijellahu 'anhu se prenosi da je rekao: „Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellemje izašao na neko putovanje sa svojim ashabimaradijellahu anhum, pa ih zadesi žestoka žeđ, te Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellemposla dva čovjeka od svojih ashaba – mislim da su to bili ‘Alija i Zubejrradijellahu 'anhuma, ili druga dvojica. Poslaniksallallahu 'alejhi ve sellem im reče: ‘Naći ćete jednu ženu na tom i tom mjestu, ona posjeduje bunar na kojem su dvije velike mješine za vodu, pa dođite mi s njome.’
Ova dvojica ashaba su došli do ove žene i našli je da je upravo zajahala na kamili između dvaju mješina za vodu. Dvojica ashaba rekoše ženi: ‘Odazovi se Allahovom Poslaniku.’
Žena upita:’ A ko je Allahov Poslanik? Onaj što je napustio vjeru svojih predaka?’
Ashabi odgovoriše: ‘On je taj na koga misliš, on je istinski Allahov Poslanik.’
Žena dođe do Poslanikasallallahu 'alejhi ve sellem, pa on naredi da se uzmu njezine mješine za vodu i stave u posudu, a zatim je rekao nad vodom šta je Allah htio da kaže. Onda je vratio vodu u ove mješine, a zatim naredio da se mješine otvore, pa ih se otvori. Zatim naredi ljudima pa napuniše svoje posude i pojilice, i nisu ostavili ni posude niti pojilice osim da su je napunili.
Rekao je ‘Imranradijellahu 'anhu (prenosioc hadisa): Dotle da se meni priviđalo da posuda ne prestaje da se puni. Allahov Poslaniksallallahu 'alejhi ve sellem naredi da se prostre haljinka ove žene, a zatim naredi ashabima da dođu sa nečim od svoje putne opskrbe, sve dok nije (time) napunio njezinu haljinku.
Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellemreče ovoj ženi: ‘Možeš ići. Nismo uzeli od tvoje vode ništa nego nas je Allah napojio.
Žena uze putnu opskrbu i dvije mješine za vodu, dođe svojoj porodici i reče im: ‘Dolazim vam od najvećeg sihirbaza među ljudima, ili je on istinski Allahov Poslanik. Potom dođoše stanovnici tog naselja Allahovom Poslanikusallallahu 'alejhi ve sellem pa svi primiše islam.“ 2

Koristi koje se uzimaju iz spomene ove mudžize/nadnaravnosti su:

Allahov Poslaniksallallahu 'alejhi ve sellem je skrenuo pažnju svojim ashabima da mubarek voda koja izvire iz njegovih prstiju – da je njezin bereket od Allaha Jedinog koji je stvorio ovu mu'džizu. Ovo je primjer revnosti Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellemda usmjeri svoj ummet ka tevhidu/ispoljavanju jednoće Allahu, i da se vezuju samo za Allaha. Zato je rekao: ‘Bereket je od Allaha’;

Allah kada hoće otkriva Svome Poslaniku sallallahu 'alejhi ve sellemodređene tajne. Otuda je Allahov Poslaniksallallahu 'alejhi ve sellem obavjestio svoje ashabe o mjestu žene koja nosi vodu;

Mušrici su govorili za onoga ko prihvati islam da je ‘sabija'(ar. الصابئ )-otpadnik od vjere djedova koji su dove upućivali svojim evlijama a ne Allahu. Tako su govorili da bi odvratili ljude od Poslanikasallallahu 'alejhi ve sellem i njega ujedno pokudili.
U ovom našem vremenu ljudi kažu ‘vehabija’ za onoga ko poziva u tevhid, naređuje da se dovi samo Allahu, upozorava da se dova upućuje mimo Allaha nekome od vjerovjesnika i evlija, i sve to čini shodno naređenju Allaha i Njegova Poslanikasallallahu 'alejhi ve sellem. Ovako govore da bi odvratili ljude od ovog poziva, jer je onaj koji poziva u spomenuto, po nazoru ovih ljudi, poput ‘sabije’ po shvatanju mušrika…

Uzvraćanje dobrim za lijepo postupanje: Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellemje naredio da se nagradi žena koja im je dala malo vode, pa je njezinu haljinku napunio putnom opskrbom nakon što joj je vratio istu vodu, i pri tome nije ni od čega uskratio rekavši joj : ‘međutim Allah nas je napojio.’

Na spomenutu ženu je imao jak uticaj ahlak i lijepo postupanje koje je uočila kod Allahovog Poslanikasallallahu 'alejhi ve sellem i njegovih ashaba, pa se vratila svom narodu govoreći im: ‘On je zaista Allahov Poslanik’, pa je rezultat toga bilo da su njezina porodica i svi ostali ljudi uz nju primili islam.

Allah je pomogao muslimane putem tevhida i lijepog ahlaka, i islam se raširio u tom području. A na dan kada su muslimani ostavili tevhid i uzvišeni ahlak pogodilo ih je poniženje i niskost, i nema im ponosa osim u povratku na tevhid i lijep ahlak: „…Allah će sigurno pomoći one koji Njegovu vjeru podupiru, Allah je uistinu Jaki i Silni.“ (El-Hadždž:40) 3

Navigacija serijalom<< O pravednosti Allahovog PoslanikaStrpljivost Allahovog Poslanika >>
Share on Facebook10